Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2022 / Правилник за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2022/2023 г. / Класиране на кандидат-студентите

   

Чл. 31. В класирането участват само кандидати, отговарящи на условията на настоящия Правилник и които имат формиран състезателен бал съгласно приложение № 2.

Чл. 32. (1) Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал и по реда на посочените от кандидата желани специалности, форми и основания на прием, съгласно утвърдените места за категориите (мъже и жени) и квоти.

(2) Кандидат-студенти, класирани с еднакъв бал на последното планово място за дадена специалност, форма на обучение и категория, се приемат над утвърдените места за прием.

(3) Лауреатите на национални и международни олимпиади се класират извън утвърдените места за прием.

(4) Незаетите места за мъже в хода на класирането се трансформират за жени и обратно.

(5) В случаите, когато в хода на класирането няма кандидати за дадена специалност и форма на обучение, местата за прием могат да бъдат прехвърляни за друга специалност от същото професионално направление.

(6) По време на класиранията не се допуска промяна в предварително заявената от кандидата последователност на желаните специалности, форми на обучение и основание за прием (със средства от държавния бюджет за издръжка на обучението или за обучение срещу заплащане).

Чл. 33. (1) Класирането се извършва поетапно, като кандидатите са длъжни да се информират лично за отделните класирания и сроковете за тяхното потвърждаване или записване.

(2) Класирани кандидати, непотвърдили желанието си да се обучават или незаписали се в определените срокове, отпадат от класирането.

Чл. 34. (1) Първият етап на класирането се извършва на 05 юли 2022 г.

(2) В срок от 06 юли до 08 юли включително класираните от първия епат кандидати имат следните възможности:

1. Да се запишат в специалността, в която са класирани, като не участват в следващите етапи.

1.1. Класираните по първа желана специалност кандидати трябва да се запишат на този етап от класирането, без право на потвърждаване или изчакване края на класиранията.

1.2. Класираните по второ, трето и т.н. желание кандидати могат да се запишат в специалността, за която са класирани от този етап, или да заявят желание за участие в следващото класиране като депозират диплома-оригинал за средно образование и попълнят декларация за участие в следващите етапи на класиране за по-предна желана специалност.

2. Класирани от първия етап на класирането кандидати, които не се запишат в специалността, в която са класирани, или не потвърдят желанието си за по-нататъшно участие в следващите класирания, отпадат и губят придобитите студентски права. Незаетите от тях места се попълват на следващото класиране.

(2) Некласираните от този етап кандидати не подават декларация за участие в класирането и не депозират диплома за средно образование, тъй като участват автоматично в следващия етап на класирането.

Чл. 35. След първото класиране кандидатстващите за специалностите във Физически факултет и Факултета по химия и фармация (с изключение на специалност Фармация) имат възможност да представят служебната бележка с оценка от съответния конкурсен изпит, положен в друго висше училище за посочените специалности до 08 юли 2022 г.

Чл. 36. (1) Вторият етап на класиране се извършва на 12 юли 2022 г. В него участват потвърдилите от първия етап кандидати, за които е възможно прекласиране в по-предна желана специалност, посочена в заявлението за прием, и некласирани в предходния етап кандидат-студенти.

(2) Потвърждаването или записването на класиралите се от втория етап кандидати се извършва от 13 до 15 юли 2022 г. вкл. при следните възможности:

1. Да се запишат в специалността, в която са класирани, като не участват в третия етап.

1.1. Класираните от втория етап по първа желана специалност кандидати трябва да се запишат, без право на потвърждаване или изчакване на окончателното класиране.

1.2. Класираните по второ, трето и т.н. желание кандидати могат да се запишат в специалността, за която са класирани от този етап, или да заявят желание за участие в окончателното класиране като депозират диплома-оригинал за средно образование и попълнят декларация за участие в класиране за по-предна желана специалност.

1.3. Кандидати, класирани от първия етап и потвърдили участие за класиране в по-предна желана специалност, които в този етап са останали в същата специалност, могат да се запишат в специалността и да не участват в следващия етап на класирането. Ако не се запишат, участват в следващото окончателно класиране, без да потвърждават отново.

1.4. Кандидати, класирани от първия етап и потвърдили участие за следващо класиране, които в този етап са преминали в по-предна желана специалност, освобождават мястото в специалността от първия етап и не могат да бъдат класирани в нея отново. Тези кандидати могат да се запишат в новата специалност от втория етап и да не участват в окончателното класиране или да заявят желание за участие в окончателното класиране като депозират диплома-оригинал за средно образование и попълнят нова декларация за участие в класиране за по-предна желана специалност.

2. Кандидати, които не се запишат в специалността, в която са класирани, или не потвърдят желанието си за по-нататъшно участие в следващо класиране, отпадат и губят правото си за участие в третото класиране, което е окончателно. Незаетите от тях места се попълват на следващото класиране.

Чл. 37. Третият етап на класирането се извършва на 19 юли 2022 г. Срок за записване – от 20 до 22 юли 2022 г. вкл. Резултатите от това класиране са окончателни.

Чл. 38. Незаети места могат да останат за обучение на студенти в образователно-квалификационната степен “магистър” (след завършено висше образование).