Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Иванка Владимирова Абаджиева-Иванова, Исторически факултет

ауд. 40, Ректорат

Публична защита на дисертационния труд на Иванка Владимирова Абаджиева-Иванова на тема: Мобилност и социо-културни процеси при ромските общности в България в началото на 21 век /етноложко изследване/ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата /Етнография-Етнология-Миграции и култура/. Редовна докторантка. Отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Ирина Колева

Автореферат

Рецензии

Становища