Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2020 / Правилник за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2020/2021 г. / Кандидатстудентски изпитни сесии

   

Чл. 8. (1) За учебната 2020/2021 година Университетът организира кандидатстудентска изпитна сесия, съгласно Приложение № 1.

Чл. 9. (1) Заявления за явяване на кандидатстудентските изпити се подават в срок до 10 юни 2020 г.

(2) Не се приемат заявления за явяване на кандидатстудентски изпити след определения в ал. (1) срок на сесията.

(3) Кандидатите, подали документи за явяване на отменени кандидатстудентски изпити, ще бъдат автоматично записани при желание за явяване на изпити по Приложение № 1.

Чл. 10. (1) За участие в кандидатстудентските изпити се подават следните документи:

1. Заявление за участие в кандидатстудентските изпити;

2. Лична карта;

3. Квитанция за платена такса за участие в изпитите:

3.1. Таксата за кандидатстудентските изпити може да се внася, както следва:

- в каси на Ректората;

- по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на СУ „Св. Климент Охридски“ (Приложение № 3);

3.2. За кандидати, чиято регистрация е изцяло онлайн заплащането на таксата се извършва чрез електронизираната система за заявяване на кандидатстудентските изпити.

3.3. Таксата за участие в кандидатстудентските изпитни сесии е в размер, определян ежегодно с постановление на Министерския съвет.

3.4. Подалите заявления за отменени кандидатстудентски изпити ще бъдат обезщетени чрез електронно генерирани ваучери с левова равностойност заплатената такса.

Електронните ваучери могат да се използват като средство за заплащане на такси за подаване на заявления за явяване на кандидатстудентски изпит или за подаване на документи за класиране в електронизираната система.

Средствата от неизползваните електронни ваучери ще бъдат възстановени след края на кампанията.

3.5. От такса за кандидатстудентски изпити се освобождават: кръгли сираци (до 26-годишна възраст), инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, лица, пребивавали до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца от системата на МОН, и майки с три и повече деца. Всеки конкретен случай се удостоверява със съответен документ.

(2) Регистрацията за явяване на кандидатстудентски изпити се прави до 10 юни 2020 г. единствено чрез електронизираната система на адрес: https://online.uni-sofia.bg с линк от главната страница на Университетаhttp://www.uni-sofia.bg.

Чл. 11. (1) Резултатите от конкурсните изпити участват при формирането на бала и важат за класирането, само ако кандидатите отговарят на изискванията на настоящия Правилник.

Чл. 12. (1) Кандидати, положили успешно конкурсните изпити, но неподали кандидатстудентски документи за класиране в регламентираните в чл. 20, ал. (3) срокове, не участват в конкурса.

(2) В класирането не участват и кандидат-студенти с анулирани изпити.

Чл. 13. Кандидат-студентите полагат състезателни изпити за желаните специалности съгласно Приложение № 2.

Чл. 14. Състезателните изпити се провеждат по график съгласно Приложение № 1. Продължителността на писмените изпити е четири часа, освен ако в програмите за конкурсните изпити е предвидено друго.

Чл. 15. (1) Кандидатстудентските изпити се организират и провеждат от комисии, назначени със заповед на Ректора.

(2) Учебното съдържание на всеки конкурсен изпит се определя от факултетите в съответствие с действащите в годината на кандидатстването учебни планове и програми на средните училища на Република България. Темите и/или тестовете за състезателните изпити се изтеглят лотарийно преди началото на всеки изпит.

Чл. 16. (1) Кандидатите са длъжни един ден преди всеки изпит да проверят сградата и залата, в които са разпределени да се явят. На изпита кандидатите са задължени да носят картончето с входящия номер за явяване на изпити и личната карта. Един час преди началото на изпита, кандидатите са длъжни да се явят пред сградата, за която са разпределени.

(2) Не се разрешава явяването на изпит в друга сграда и зала, освен посочените в разпределението за всеки кандидат-студент.

(3) При влизането в залата, в която се провежда изпитът, личните вещи се оставят на място, определено от квесторите. Отговорниците на залите настаняват кандидат-студентите според спецификата на изпита и капацитета на залата.

(4) Кандидат-студенти, явили се след съобщаването на темата, не се допускат до участие в изпита.

(5) Писмените състезателни изпити са анонимни. Кандидатите са длъжни да пишат само със син химикал.

(6) При внасяне и необявяване на материали, свързани с конкурсния изпит, носене на техника с мобилна връзка, при доказано преписване, опит за преписване или подсказване и при неспазване на указания на квесторите по изпитната процедура, писмената работа на кандидат-студента се анулира от отговорника на залата, който запечатва писмената работа заедно с всички материали, иззети като доказателство за преписването. Върху плика с анулираната писмена работа задължително се записват мотивите за анулирането и се подписват от членовете на комисията в залата.

(7) При нарушаване анонимността на конкурса чрез отбелязване със знак, особен цвят на химикала и др. писмената работа на кандидат-студента се анулира от председателя на изпитната комисия. Номерирането на страниците не се счита за знак.

(8) При установяване на идентичност на почерка между две или повече писмени работи, всички работи се анулират.

(9) Кандидати с анулирани работи по алинеи (6), (7) и (8) се лишават изцяло от по-нататъшно участие в конкурса, като се отстраняват от класирането, независимо от получените оценки от сесията за кандидатстудентските изпити и оценките от дипломата.

(10) Кандидат-студентът предава писмената си работа на отговорника на залата, който в негово присъствие проверява талона с входящия номер. Кандидатът сам запечатва малкия плик и изчаква запечатването на големия плик с писмената му работа. След като предаде писмената си работа, кандидат-студентът е длъжен да напусне залата и сградата.

Чл. 17. (1) Писмените работи се проверяват и оценяват анонимно от двама проверители независимо един от друг, въз основа на предварително изготвени критерии с точност до стотни.

(2) В случай че разликата в оценките на двамата проверители е до 0.50, крайната оценка е средноаритметична между двете оценки.

(3) Писмени работи, при които разликата в оценките е повече от 0.50, се дават на арбитър.

(4) Върху всяка писмена работа се отразяват резултатите под формата на точки и/или мотивите за оценката.

(5) Устните изпити се провеждат от тричленни комисии.

(6) Устните изпити се оценяват с точност до 0.25. Оценката на комисията е окончателна.

(7) До устен формат на писмените изпити се допускат само незрящи кандидат-студенти и такива със заболявания, възпрепятстващи полагането на конкурсен писмен изпит. Такива кандидати подават молба до Ректора, придружена с копие на решение на ТЕЛК за съгласуване с председателя на съответната изпитна комисия.

Чл. 18. Оценки от конкурсни изпити, положени в друго висше училище, не се признават освен в случая, посочен в чл. 35 и при условие че кандидатите са подали документи за класиране в СУ “Св. Климент Охридски” в определения по чл. 20, ал. (3) срок.

Чл. 19. (1) Кандидат-студентите са длъжни да се информират за резултатите от изпитите.

(2) отпада

(3) След обявяване на всички резултати от кандидатстудентската изпитна сесия в тридневен срок (от 8 до 10 юли вкл.) кандидатите могат да идентифицират писмените си работи в сградата на Ректората.

1. Идентифицирането се извършва лично от кандидат-студента срещу представяне на картончето с входящия номер и личната карта. Кандидат-студентите могат да идентифицират писмените си работи само веднъж.

2. Достъп до залите за идентифициране на писмените работи имат само членовете на техническата комисия, оценителите, назначени със заповед на Ректора и кандидат-студентът, писал работата.

3. Не се разрешава идентифициране на писмените работи на трети лица.

(4) Обявените оценки са окончателни и не подлежат на преоценка, освен ако е допусната техническа грешка при дешифрирането или пренасянето на оценката.

(5) Резултатите от конкурсните изпити са окончателни и важат за класирането само в годината, в която са проведени изпитите.