Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Георги Божидаров Александров, Факултет по журналистика и масова комуникация

Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ № РД 19-172 от 07.05.2020 г. защитата ще се проведе дистанционно, чрез конферентна връзка.

Защита на докторска дисертация на тема: „Интермедийни отношения между печатните и електронните книги” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Книгознание), задочен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: проф. д-р Веселина Вълканова

Председател на научното жури: проф. д-р Тотка Монова

Автореферат

Рецензии:

Становища: