Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Научна дейност / Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" - Стопански факултет / Годишник на Стопанския факултет - том 17 (2019)

   

 

Излезе от печат Том 17 (2019) на Годишника на Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

 

Годишникът се реферира/индексира в RePEc (Research Papers in Economics), CEEOL
(Central and Eastern European Online Library) и Google Scholar.

Годишникът на Стопанския факултет в RePEc

Годишникът на Стопанския факултет в CEEOL (Central and Eastern European Online Library)

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Здравка Андонова – Модели за управление на кризисна комуникация: приложимост
от политически организации ................................................................................................ 5
Илияна Анкова – Обучението по бюджетно счетоводство в българските висши
училища ................................................................................................................................ 27
Банчо Банов – Петте обществени договора – проблеми и решения за България ................... 43
Олимпия Ведър – Дидактически и методически аспекти при формиране и развитие
на комуникационни умения на бъдещи мениджъри (втора част) .................................... 53
Мария Видолова – Стандартите и рискът в банковата сфера. Възможности за
измерване на пазарния риск ................................................................................................ 73
Рая Каназирева – Социално отговорни инвестиции: възможности за устойчиво
предприемачество .............................................................................................................. 107
Тони Конджов – Икономически анализ на пазара на картини (маслена живопис) ............ 129
Янис Контоянис, Майкъл Ханиас, Ликоргос Магафас – The study of capital decline on
the number of successive transactions in the real economy ................................................ 141
Невяна Кръстева – Съвместното създаване на стойност като тенденция в съвременния
маркетинг ............................................................................................................................ 149
Божидар Недев – Поведенческите деформации и тяхното влияние върху действията
на инвеститорите ................................................................................................................ 169
Теодора Пенева – Енергийната бедност в България ................................................................ 187
Теодор Седларски – Политическа икономия на социалния статус: икономически и
социалнопсихологически ефекти от статусното съревнование на пазарите,
на които победителите получават всичко ........................................................................ 211
Петър Ташев – Фактори, влияещи върху решението за професионализация на
фасилити мениджмънт услугите ...................................................................................... 279
Галина Чалъкова-Тодорова – Фактори, влияещи на ценообразуването при пазара
на течни горива на дребно в България ............................................................................. 293
Мария Трифонова – Renewable energy sector development in Bulgaria – an institutional
analysis ................................................................................................................................. 311

 

 

CONTENTS

Zdravka Andonova – Models for managing crisis communication: аpplicability of political
organizations ............................................................................................................................ 5
Iliyana Ankova – Public sector accounting hight education in Bulgaria ........................................ 27
Bancho Banov – Five social contracts – problems and solutions for Bulgaria .............................. 43
Olympia Vedar – Didactic and methodical aspects of formation and development of
communication skills among futute managers (part two) ...................................................... 53
Maria Vidolova – Standards and risk in the banking sphere. Opportunities to measure
market risk ............................................................................................................................. 73
Raya Kanazireva – Socially Responsible Investment: Potential for Sustainable
Entrepreneurship .................................................................................................................. 107
Toni Kondzhov – Economic analysis of the market of paintings (oil painting) .......................... 129
Yiannis Contoyiannis, Michael Hanias, Lykourgos Magafas – The study of capital decline
on the number of successive transactions in the real economy ........................................... 141
Neviana Krasteva – Co creation of Value as a Trend in Contemporary Marketing ..................... 149
Bozhidar Nedev – Behavioral biases and their influence on the actions of investors ................... 169
Teodora Peneva – Energy poverty in Bulgaria ............................................................................. 188
Teodor Sedlarski – Political economy of social status: Economic and socio-psychological
effects of status competition on ‘Winner-take-all’ markets ................................................. 211
Petar Tashev – Factors, affecting decisions for professional facility management services ........ 279
Galina Tchalakova-Todorova – Factors influencing retail pricing of liquid fuels in
Bulgarian fuel market .......................................................................................................... 293
Mariya Trifonova – Renewable energy sector development in Bulgaria – an institutional
analysis ................................................................................................................................. 311