Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания '09 / Правилник за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2009/2010 година / Записване на новоприетите студенти

   

Чл. 41. (1) Записването на новоприетите студенти се извършва със заповед на Ректора.
(2) Новоприетите студенти, които не са се записали в определения срок, губят придобитите права.
(3) Приетите за специалността Славянска филология допълнително се разпределят по езици според състезателния бал и изявеното желание.
Чл. 42. При записването си новоприетите студенти представят:
1. Диплома за завършено средно образование, която се съхранява в отдел "Студенти" на съответния факултет до края на следването;
2. Лична карта;
3. Три снимки с формат 4/6 сантиметра.
4. Комплект документи за новоприети студенти (по образец);
5. Квитанция за платена такса за обучение;
5.1. При напускане преди началото на учебната година, срещу представяне на оригиналната квитанция се възстановяват 90% (деветдесет на сто) от внесената семестриална такса;
5.2. След започване на учебната година внесената семестриална такса не се възстановява.
Чл. 43. Приетите студенти и заминали за обучение в чужбина преди завършване на първи курс, не запазват студентските си права.