Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания '09 / Правилник за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2009/2010 година / Класиране на кандидат-студентите

   

Чл. 32. В класирането участват само кандидати, отговарящи на условията на настоящия Правилник.
Чл. 33. (1) Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал и по реда на посочените от кандидата желани специалности и форми на обучение, съгласно утвърдените места за категориите (мъже и жени) и квоти, с изключение на кандидатите по чл. 35, ал. (2). Ако в състезателния картон е допуснато несъответствие между шифър и словесно описание на специалността, за класирането е валиден шифърът.
(2) Кандидат-студенти, класирани с еднакъв бал на последното планово място за дадена специалност, форма на обучение и категория, се приемат над утвърдения брой.
(3) Лауреатите на национални и международни олимпиади се класират извън утвърдените места за прием.
(4) Възстановяващите студентски права в същата специалност за втори и по-горен курс се класират, без да заемат планови места.
(5) Незаетите места за мъже в хода на класирането се трансформират за жени и обратно.
(6) В случаите, когато в хода на класирането няма кандидати за дадена специалност и форма на обучение, местата за прием могат да бъдат прехвърляни за друга специалност от същото професионално направление.
Чл. 34. (1) Класирането се извършва поетапно, като кандидатите са длъжни да се информират лично за отделните класирания и сроковете за тяхното потвърждаване или записване.
(2) Класирани кандидати, непотвърдили желанието си да се обучават или незаписали се в определените срокове, отпадат от следващи етапи на класиране.
Чл. 35. (1) Първият етап на класирането се обявява на 4 август.
(2) В този етап на класиране за специалностите от Физическия факултет участват само кандидати с успешно положен конкурсен изпит по физика или с оценки от държавни зрелостни изпити по физика и астрономия. При наличие на свободни места, те се попълват от кандидати, посочили тези специалности и положили успешно алтернативен изпит по математика или положили държавен зрелостен изпит по математика.
Чл. 36. Класираните кандидат-студенти от първия етап от 5 до 7 август включително имат възможност:
1. Да се запишат в специалността, в която са класирани, като не участват в следващите етапи.
2. Да депозират диплома-оригинал за средно образование и да попълнят декларация за участие в следващите етапи на класиране за по-предна желана специалност.
3. Да не потвърдят или да не се запишат. В тези случаи те отпадат от всички класирания.
Чл. 37. След първото класиране кандидатстващите с конкурсен изпит по химия, физика и математика имат следната възможност:
1. Посочилите в кандидатстудентския картон специалностите: Химия, Химия и физика, Химия и информатика, Компютърна химия, Ядрена химия, Екохимия и Инженерна химия и съвременни технологии да представят служебна бележка с оценка от конкурсен изпит по химия, положен в Медицинските висши училища в София, Стара Загора, Пловдив, Плевен и Варна.
2. Посочилите в кандидатстудентския картон специалностите: Физика, Инженерна физика, Ядрена техника и ядрена енергетика, Физика и математика, Астрофизика, метеорология и геофизика, Физика и информатика, Медицинска физика и Комуникации и физична електроника да представят служебна бележка с оценка от конкурсен изпит по физика или математика, положен в друго държавно висше училище.
3. Кандидатите представят служебната бележка с оценка от съответния конкурсен изпит до 6 август.
Чл. 38. Вторият етап на класиране се обявява на 11 август. В него участват потвърдилите от първия етап кандидати, за които е възможно прекласиране в по-предна желана специалност, посочена в състезателния картон и некласираните кандидат-студенти.
Потвърждаването или записването на класиралите се от втория етап кандидати се извършва от 12 до 14 август включително.
Непотвърдилите от второто класиране кандидати губят правото си за участие в окончателното класиране.
Чл. 39. Третият етап на класиране се обявява на 18 август. Срок за записване - 19 и 20 август. Резултатите от това класиране са окончателни.
Чл. 40. Незаетите след окончателното класиране места остават за обучение на студенти за образователно-квалификационната степен "магистър" (след завършено висше образование).