Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания '09 / Правилник за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2009/2010 година / Документи за кандидатстване

   

Чл. 15. (1) Кандидат-студентите подават лично или чрез други лица документи за кандидатстване от 24 юни до 4 юли (без неделните дни) в сградата на Ректората.
1. За основната кандидатстудентска кампания може да се кандидатства и онлайн на адрес: https://www.ebg.bg/su-admissions/. Регистрацията онлайн се прекратява в 17,00 часа на 04.07.2009 г.
2. Документи се приемат и в офисите на фирми в страната до 2 юли (вж. приложения № 5 и № 6).
(2) Кандидатите подават следните документи:
1. Комплект кандидатстудентски документи (по образец);
2. Оригинал и копие от дипломата за завършено средно образование. Оригиналната диплома се връща на кандидата веднага след сверяване с копието. Приложеното към документите копие на дипломата не се връща;
2.1. Кандидат-студенти, които са подали документи онлайн, са длъжни да представят за сверяване оригиналната диплома за средно образование в Учебен отдел на Ректората в периода 06.07. - 24.07.2009 г.
2.2. Завършилите небългарски училища представят легализирана от МОН диплома, в която са вписани преизчислените към шестобалната система оценки по отделните предмети;
3. Квитанция за платена такса за участие в кандидатстудентския конкурс.
Таксата за кандидатстудентските изпити може да се внесе и по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на СУ "Св. Климент Охридски" (вж. приложение № 4).
Внесена такса за участие в кандидатстудентските изпити не се възстановява.
Такса в размер на един изпит заплащат:
3.1. Лауреати и първенци на международни и национални олимпиади и участници в национални състезания, получили оценка, която се признава за резултат от кандидатстудентски изпит;
3.2. Желаещи да ползват оценка от държавен зрелостен изпит, без да се явяват на конкурсни изпити;
3.3. Желаещи да ползват оценка, получена на предварителните изпити и които няма да се явяват на изпити от основната кандидатстудентска кампания;
3.4. Кандидатстващите по чл. 26, 27 и 28, при условие че няма да се явяват на кандидатстудентски изпити;
3.5. От такса за кандидатстване се освобождават: кръгли сираци (до 25-годишна възраст), инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, лица, пребивавали до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца от системата на МОН, и майки с три и повече деца. Всеки конкретен случай се удостоверява със съответните документи;
4. Лауреатите на национални и международни олимпиади по математика, информатика, информационни технологии, физика, астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, български език и литература, испански език, руски език, английски език, немски език, философия и история и цивилизация представят документ за оценката по съответния предмет. Документите на лауреатите се издават от МОН;
4.1. На кандидатите, получили оценка отличен (от 5.50 до 6) от националния кръг на олимпиадите по математика, информатика, информационни технологии, физика, астрономия, химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование, МОН издава служебна бележка, която да послужи за приемането им във висши училища. За оценки по-ниски от отличен (5.50), служебна бележка се издава от Декана на съответния факултет;
5. Участниците в националните състезания по Химия и опазване на околната среда, Природни науки и екология, Физика и Турнира на декана на Факултета по математика и информатика представят документ с получената оценка, издаден от Декана на съответния факултет;
6. Учениците от Националната гимназия за древни езици и култури (НГДЕК) и Националната природо-математическа гимназия (НПМГ), защитили дипломна работа в съответния профил или положили зрелостен изпит по съответния предмет пред комисия от Софийския университет, представят документ от училището;
7. Кандидатстващите за възстановяване на студентски права представят уверение за успешно завършен първи курс на обучение с положени всички изпити;
(3) Кандидатстващите по реда на ал. (2), т. 4, 4.1., 5, 6 и 7 подават документи в зала 241 - северно крило на Ректората.
(4) Подадените документи важат за кандидатстване едновременно за редовно и задочно обучение, ако са точно попълнени и кандидатът отговаря на необходимите условия.
(5) Не се приемат кандидатстудентски молби, към които не са приложени всички документи или не са попълнени точно и четливо.
(6) При подаване на документите длъжностното лице поставя един и същи входящ номер на молбата и на картончето на кандидат-студента, като не носи отговорност за неточности при попълването им.
Чл. 16. (1) След срока, определен в чл. 15, ал. (1), не се приемат кандидатстудентски документи.
(2) Не се правят промени и допълнения във вече подадени документи.