Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания '09 / Правилник за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2009/2010 година / Образуване на състезателен бал

   

Чл. 24. (1) Балът за класиране на кандидат-студентите се образува като сума от конкурсните оценки, умножени със съответен коефициент и балообразуващите оценки от дипломата за средно образование (вж. приложение № 2).
(2) Ако кандидат-студентът е издържал успешно повече от един алтернативен за дадена специалност изпит, в балообразуването участва най-високата оценка.
(3) Оценки от държавни зрелостни изпити се признават за резултат от кандидатстудентски изпити, съгласно приложения № 2 и 3.
(4) Ако кандидатстващите по ал. (3) се явят и на съответните кандидатстудентски изпити, в балообразуването участва оценката, която формира по-висок състезателен бал за съответната специалност.
(5) Състезателният бал се формира с по-високата оценка по съответния предмет от държавния зрелостен изпит или от задължителната подготовка. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка.
(6) Когато балът се образува с оценка по чужд език, участва най-високата оценка по чужд език от дипломата за средно образование (без оценките от профилираната, професионалната, задължителноизбираемата и свободноизбираемата подготовка).
(7) Ако кандидат-студентът е положил успешно изпитите от предварителната и основната кандидатстудентска сесия, в балообразуването участва по-високата оценка.
Чл. 25. (1) На лауреатите на национални и международни олимпиади от настоящата учебна година по математика, информатика, информационни технологии, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, български език и литература, руски език, испански език, английски език, немски език, история и цивилизация и философия се признава оценка отличен (6.00) от съответния конкурсен изпит.
(2) На първенците от националните олимпиади по математика и информатика, получили оценка не по-ниска от отличен (5.50), тази оценка се признава за резултат от конкурсните изпити по математика и важи за балообразуването за специалностите във Факултета по математика и информатика.
(3) На първите десет (10) от националната олимпиада по информационни технологии, получили оценка не по-ниска от отличен (5.50), тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит по математика и важи за специалностите във Факултета по математика и информатика.
(4) На първенците от националните олимпиади по математика, информатика, информационни технологии, физика и астрономия, получили оценка не по-ниска от мн. добър (5.00), тази оценка се признава за резултат от съответния конкурсен изпит и важи за балообразуването само за специалностите във Физическия факултет.
(5) На първенците от националните олимпиади по химия и опазване на околната среда, физика, астрономия, математика, информатика и информационни технологии, получили оценка не по-ниска от мн. добър (4.50), тази оценка се признава за резултат от конкурсните изпити по химия, физика и математика и важи за балообразуването само за специалностите в Химически факултет.
(6) На първенците от националната олимпиада по биология и здравно образование, получили оценка не по-ниска от мн. добър (4.50), тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит по биология и важи за балообразуването за специалностите в Биологически факултет.
(7) На първенците от националната олимпиада по история и цивилизация, които имат оценки не по-ниски от отличен (5.50), тези оценки да се признават за резултат от конкурсния изпит за специалностите в Историческия факултет.
Чл. 26. (1) Кандидат-студентите, завършили НГДЕК с успех от дипломата за средно образование не по-нисък от мн. добър (5.00) и защитили дипломна работа в съответния профил пред комисия от СУ "Св. Климент Охридски", могат да кандидатстват, както следва:
1. Защитилите дипломна работа с оценка мн. добър (5.00) в профил "История", тази оценка се признава за резултат от писмения изпит за специалностите в Историческия факултет.
1.1. Оценка не по-ниска от мн. добър (5.00) в профил "История" се признава и за резултат от конкурсния изпит, валиден за специалност Библиотечно-информационни науки.
2. На кандидат-студентите, защитили дипломна работа с оценка мн. добър (5.00) в профил "Философия и култура", тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит за специалностите Философия, Библиотечно-информационни науки и Социални дейности.
2.1. За специалност Културология и Социология оценката от защитата в профил "Философия и култура" се признава за резултат от конкурсния изпит, при условие че оценката е не по-ниска от отличен (5.50).
3. На кандидат-студентите, защитили дипломни работи в профил "Български език и литература" с оценка не по-ниска от мн. добър (5.00), тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит за специалностите във Факултета по славянски филологии.
4. Защитилите дипломни работи в профилите "Български език и литература" и "История" с оценки не по-ниски от мн. добър (5.00), тези оценки се признават за резултат от конкурсните изпити за специалностите във Факултета по начална и предучилищна педагогика и във Факултета по педагогика.
5. На кандидат-студентите, защитили дипломни работи във всички профили с оценка не по-ниска от мн. добър (5.00), тези оценки се признават за резултат от изпити, валидни за балообразуването за специалност Теология (това не се отнася за защитилите в профилите "Чужди езици" и "Природни науки").
6. Защитилите в профил "Латинистика" и "Грецистика" с оценка не по-ниска от мн. добър (5.00), тази оценка се признава за резултат от конкурсните изпити, валидни за специалност Класическа филология.
Чл. 27. (1) Кандидат-студентите, завършили НПМГ с успех от дипломата за средно образование не по-нисък от мн. добър (5.00) и защитили дипломна работа в съответния профил пред комисия от СУ "Св. Климент Охридски", могат да кандидатстват, както следва:
1. Положилите зрелостен изпит с оценка, не по-ниска от отличен (5.50) по математика, тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит за специалностите във Факултета по математика и информатика.
2. Защитилите дипломна работа с оценка не по-ниска от мн. добър (5.00) по география и физика, тези оценки се признават за резултат от съответния изпит за специалностите в Геолого-географския факултет, Физическия факултет и във Факултета по начална и предучилищна педагогика.
3. Получилите оценки не по-ниски от мн. добър (4.50) по химия и по биология, тези оценки се признават за резултат от писмения изпит по съответния предмет за специалностите в Химически факултет, Биологически факултет и във Факултета по начална и предучилищна педагогика.
4. Получените оценки от зрелостните изпити по биология и химия не се признават за специалност Медицина.
Чл. 28. (1) За кандидат-студенти, завършили Софийската или Пловдивската духовни семинарии с успех от дипломата за средно образование не по-нисък от мн. добър (5.00), балообразуването за специалност Теология се извършва съгласно Приложение 2.
Чл. 29. (1) На кандидат-студентите, получили оценки не по-ниски от мн. добър (5.00) на националното състезание по Физика, тези оценки се признават за резултат от конкурсния изпит по физика.
(2) На кандидат-студентите, получили оценки не по-ниски от мн. добър (4.50) от националните състезания по Природни науки и екология и по Химия и опазване на околната среда, тези оценки се признават за резултат от конкурсния изпит по химия, валиден само за специалностите в Химическия факултет.
(3) На кандидат-студентите, получили оценка не по-ниска от мн. добър (4.50) на националното състезание по Природни науки и екология, тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит по биология и важи за специалностите в Биологическия факултет.
(4) На кандидат-студентите, получили оценка не по-ниска от отличен (5.50) на националното състезание по математика - "Турнир на декана на ФМИ", тази оценка се признава за резултат от конкурсния изпит по математика за специалностите във Факултета по математика и информатика.
Чл. 30. (1) Кандидатстващите по реда на чл. 26, 27 и 28 могат да положат кандидатстудентски изпити, като получената оценка става балообразуваща за други посочени от тях специалности.
(2) Правата по чл. 25 се ползват от кандидати, завършващи средно образование в годината на провеждане на олимпиадата. Правата по чл. 26, 27 и 28 се ползват в годината на завършване на средното образование.
(3) Ако кандидат-студентите по чл. 25, ал. (2), (3), (4), (5), (6) и (7), чл. 26, 27, 28 и 29 се явят и на съответните кандидатстудентски изпити (предварителна и/или редовна сесия), в балообразуването участва най-високата получена оценка.
Чл. 31. Не образуват състезателен бал и не участват в класирането кандидат-студентите:
1. Издържали успешно предварителните конкурсни изпити, но неподали кандидатстудентски документи съгласно регламентираните в чл. 15, ал. (1) срокове.
2. Кандидат-студенти, подали документи онлайн и непредставили за сверяване оригиналната диплома за средно образование в определените в чл. 15, ал. 2, т. 2.1 срокове.
3. На които липсва някоя от балообразуващите оценки в дипломата за средно образование (вж. приложение 2).
4. Които ползват оценка от държавен зрелостен изпит като резултат от съответен конкурсен изпит, както следва:
- за специалностите във Факултета по математика и информатика оценка от държавния зрелостен изпит по-ниска от мн. добър (4.50).
- за специалностите в Химически факултет оценка от държавния зрелостен изпит по-ниска от добър (4.00);
5. На които оценката по български език и литература от дипломата за средно образование е по-ниска от добър (4.00) и кандидатстват за специалности във Факултета по журналистика и масова комуникация.
6. Получили оценка слаб (2.00) или неявили се на който и да е от състезателните изпити за дадена специалност.
7. С анулирана писмена работа по чл. 20, ал. (6), (7) и (8) независимо от резултатите от другите конкурсни изпити и независимо от това кога е анулирана работата - на предварителната или на редовната кандидатстудентска кампания.