Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Жулиета Недялкова Вълкова, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Жулиета Недялкова Вълкова на темаРазкъсване на капки чрез охлаждане и нагряване на емулсиипо професионално направление 4.2. Химически науки (Физикохимия - макрокинетика). Редовен докторант.

Научни ръководители: проф. д-р Славка Стоянова Чолакова; д-р Стоян Смуков

Председател на научното жури: акад. Петър Атанасов Кралчевски

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107