Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Философски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по професионално направление 2.3. Философия (Реторика), обявен в ДВ бр. 91/14.11.2017 г.

   

Кандидат: гл.ас. д-р Нели Георгиева Стефанова