Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Управление и органи / Общо събрание

   

Общо събрание на Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Общото събрание е висш орган на управление на факултета. То се състои от всички професори, доценти, главни асистенти и асистенти, които работят по основно трудово правоотношение с Университета на щат към факултета, както и от представители на студентите, докторантите и административния и помощен персонал. Свиква се най-малко веднъж в годината.

Общото събрание има правомощия да избира председател и заместник председател на общото събрание; да избира и освобождава декан на факултета; да определя числения състав на факултетния съвет; да избира председател, заместник-председател и членове на комисията по атестирането; да избира и освобождава членовете на факултетния съвет; може да приема с мнозинство повече от половината от членовете си Правилник за устройството и дейността на факултета; да определя основните насоки за дейността на факултета; да обсъжда и приема с явно гласуване годишния доклад на декана за дейността във факултета; да решава основни въпроси на организацията на учебната и научната дейност във факултета; да решава други въпроси по предложение на декана, факултетния съвет или членове на събранието.

 

Председател
доц. д-р Елена Димитрова Ташева-Терзиева
e-mail: elena.tasheva@biofac.uni-sofia.bg

Зам. Председател
доц. д-р Иван Трайков Трайков
e-mail: itraykov@biofac.uni-sofia.bg

КОМИСИИ към Общото събрание на Биологически факултет:

  • Мандатна комисия

Председател:
доц. д-р Венцеслав Делов
e-mail: delov@biofac.uni-sofia.bg

Зам. председател:
гл. ас. д-р Илияна Саздова

Членове:
гл. ас. д-р Атанас Грозданов
гл. ас. д-р Йоана Кижева
гл. ас. д-р Десислава Роздина

  • Комисията по предложенията за органи на управление на факултета

Председател:
доц. д-р Траяна Недева
e-mail: nedeva@biofac.uni-sofia.bg

Зам. председател:
доц. д-р Яна Евстатиева

Членове:
доц. д-р Деница Теофанова
гл. ас. д-р Ивайло Йотинов
гл. ас. д-р Елица Попова

  • Факултетна избирателна комисия

Председател:
доц. д-р Михаил Илиев
e-mail: miliev1@biofac.uni-sofia.bg

Зам. председател:
доц. д-р Илиян Илиев

Членове:
гл. ас. д-р Кирилка Младенова
гл. ас. д-р Георги Георгиев
гл. ас. д-р Димитрина Митева
гл. ас. д-р Петя Драганова
студент Елена Тодорова

Председател:
доц. д-р Веселина Москова-Думанова
e-mail: moskova@biofac.uni-sofia.bg

Зам. председател:
доц. д-р Любомир Кендеров

Членове:
доц. д-р Диляна Николова
доц. д-р Иванка Цачева
доц. д-р Цвета Ганева
доц. д-р Мариела Чичова
гл.ас. д-р Мeглена Китанова

Комисиите имат мандата на Общото събрание, което ги е избрало (16.06.2020 г.)

Състав на Общото събрание към 2022 г.