Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Александър Стефанов Масурски, Философски факултет

63 зала Ректората

Защита на дисертация на тема: "ТРЕВОЖНОСТ И САМОТНОСТ ПРИ ЛИЦА С ПСИХОЗИ И ПРИ ЛИЦА, ЗАВИСИМИ ОТ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА" за присъждне на образователна и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2. Психология (Клинична психология).

Председател на научното жури - доц.д.пс.н. Румяна Крумова - Пешева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: