Начало / Новини / Новини и събития / В Алма матер стартира проектът „Модерна палеославистика и медиевистика“

   
В Алма матер стартира проектът „Модерна палеославистика и медиевистика“

Проектът „Модерна палеославистика и медиевистика“ е разработен от експерти на Катедрата по кирилометодиевистика на Факултета по славянски филологии към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по процедура BG05M2OP001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени – фаза 1“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът стартира на 2 юни 2017 г. след подписване на административен договор между Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на Министерството на образованието и науката и Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Срокът на проекта е до 31 декември 2018 г. и е на стойност 383 995,92 лв.

Основната идея на проекта се състои в решаването на конкретни научноизследователски задачи в областта на палеославистиката и медиевистиката, като се използват създадените по няколко предходни проекта, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, електронни инструменти и бази данни. Представителите на целевата група ще бъдат въвлечени в реална изследователска работа и ще придобият умения за работа с електронните инструменти, като участват активно в тяхното усъвършенстване и в попълването на съществуващите електронни бази данни.

Освен практическото обучение са предвидени индивидуални консултации на студентите, докторантите, постдокторантите, специализантите и младите учени с утвърдени изследователи от България и чужбина, редовни срещи за обмяна на изследователски опит, провеждане на краткосрочна мобилност по конкретни изследователски задачи, както и специализирани обучителни семинари. Участниците в проекта ще се включат и в изработването на иновативни научни продукти, сред които са терминологичен речник на старобългарския език, речник на езика на Патриарх Евтимий, словообразувателен речник, които представляват принос за развитието на медиевистиката и палеославистиката не само у нас, но и в чужбина. Електронната форма на тези продукти ще позволи постоянното им усъвършенстване и осъвременяване за десетилетия напред. Участието на представителите на целевата група в изработването на изброените продукти ще доведе до повишаването на тяхната квалификация и научноизследователския им потенциал като цяло.

Основната цел на проекта „Модерна палеославистика и медиевистика“ е развитието на човешките ресурси в сферата на палеославистиката и медиевистиката чрез повишаване на квалификацията на научните кадри. Тя ще бъде постигната чрез въвличането на представителите на целевата група в решаването и изпълнението на конкретни научноизследователски задачи с помощта на модерните дигитални технологии. Широкото използване на дигиталните технологии в научните изследвания, което проектът преследва, е в съзвучие и с Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. и представлява сериозна иновация в избраната област на проекта.

Специфичните цели на проекта са осигуряване на достъп до специализиран софтуер и електронни бази данни на представителите на целевата група; получаване на умения за използване на модерните технологии в палеославистиката и медиевистиката; насърчаване на интереса на младите хора (студенти и докторанти) към научните изследвания и резултатите от тях. Предвижда се създаване на възможности за международна мобилност на младите хора (студенти и докторанти) за обмяна на идеи и осъществяване на конкретни изследователски задачи/проекти; надграждане на постиженията на предишни проекти за подкрепа на докторанти и обучение на студенти, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектът включва още създаване на благоприятен климат за извършване на научноизследователска дейност чрез насърчаване на формалните и неформалните контакти между учени с различна подготовка и образование; оптимизиране на институционалната мрежа на кандидата.

Дейностите по проекта се състоят от дейности за организация и управление на проекта; научни изследвания в областта на медиевистиката и палеославистиката; обучение за повишаване на квалификацията; изследователска мобилност; дейности по информация и комуникация.

Основните очаквани резултати са създаване на терминологичен речник в електронен и книжен вариант; речник на езика на Патриарх Евтимий в електронен и книжен вариант; електронен словообразувателен речник; електронно помагало по компютърни технологии в медиевистиката; автоматичен морфологичен анализатор; 100 нови и редактирани речникови статии; 5 обучителни семинара; лятна школа по медиевистика; 32 души от целевата група, които са повишили своята квалификация в областта на медиевистиката и капацитет за научни изследвания (студенти, докторанти, постдокторанти, млади учени, специализанти и университетски преподаватели).