Начало / Новини / Новини и събития / В Софийския университет се проведе международна среща по проект за електронното дистанционно обучение TeSLA

   
В Софийския университет се проведе международна среща по проект за електронното дистанционно обучение TeSLA

Центърът за електронно обучение към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бе домакин на международна среща по проект на Рамкова програма „Хоризонт 2020“ (Програма за научни изследвания и иновации) – ICT-2015-20 (Technologies for better human learning and teaching, Innovation Action).

Проектът „Адаптивна, базирана на доверието система за електронно оценяване (An Adaptive trust-based e-assessment System for Learning, TeSLA)“ е един от най-мащабните европейски проекти в областта на електронното дистанционно обучение на настоящия етап и е с бюджет 7 милиона евро за 3-годишен период.

Софийският университет има ключова роля в този проект като ръководител на работен пакет, свързан с пилотното тестване на TeSLA. Ръководителят на Центъра за дистанционно обучение към Софийския университет проф. Румяна Пейчева-Форсайт е пилотен мениджър на проекта и член на Борда на мениджърите.

Събитието бе открито от зам.-ректора на Софийския университет по учебната дейност проф. д-р Ренета Божанкова, а деканът на Факултета по педагогика проф. д-р Бончо Господинов приветства участниците. В работната среща участваха близо 40 известни учени, представители на престижни университети за дистанционно обучение, експерти от агенции за акредитиране на качеството на висшето образование и софтуерни инженери от Европа, Турция и Мексико.

1

Целта на проекта е създаването на електронна система (TeSLA), интегрираща инструменти за идентифициране на фалшива самоличност и плагиатство, което ще създаде предпоставки за повишаване на доверието към електронното оценяване и към дистанционното обучение като цяло и ще даде мощен тласък за по-нататъшното развитие и признаване на дистанционното обучение в европейските и българските университети. След приключването на проекта TeSLA ще може да бъде интегрирана в институционалните учебни среди за електронно обучение, а различните модули от инструменти – да бъдат адаптирани към разнообразни модели на онлайн оценяване.

Проектът TeSLA е изцяло насочен към подобряване на процеса на електронно оценяване чрез въвеждане на инструменти за събиране на биометрични данни на обучаемите (лицево и гласово разпознаване, динамика при писане на клавиатура, стил на писане), както и антиплагиаристки софтуер, които да потвърдят тяхната идентификация и авторство.

2

Очаква се системата да открие нови възможности пред образователните институции чрез осигуряване на адаптивна електронна система за оценяване на студентите в изцяло онлайн среди за обучение. За целта е предвидено провеждането на мащабни пилотни изследвания за оценка и осигуряване на надеждността на системата TeSLA, в които до приключването на проекта през 2018 г. ще участват над 20 000 студенти от университетите-партньори, както и от асоциирани университети.

Специално внимание в проекта е отделено на студентите с различни видове увреждания. TeSLA ще подпомогне да се редуцират сегашните ограничения на времето и физическото пространство в преподаването, ученето и оценяването, което открива нови възможности за учащите с физически, сензорни, комуникативни или ментални увреждания, както и спазване на социалните и културни различия.

В първия пилотен тест, който приключи през февруари 2017 г., участваха 637 студенти от седемте партниращи университета, 24 от които със специални образователни потребности. По време на пилотните тествания данните на участниците са анонимни и се съхраняват съгласно европейските стандарти за защита на личните данни.

В рамките на международната среща по проекта в София бяха обсъдени постигнатите до момента резултати по отношение на педагогическите и технологичните аспекти на системата за онлайн електронно оценяване TeSLA. Пилотните лидери на седемте партниращи университета докладваха за статуса на скоро приключващия втори етап от пилотното тестване, в който участваха 3500 студенти от различни бакалавърски и магистърски програми. Специално внимание бе отделено на възможностите на апробираните инструменти за лицево и гласово разпознаване, динамика при писане на клавиатура, стил на писане и антиплагиаристки софтуер. Наред с това бяха дискутирани и важни етични и правни аспекти, свързани с прилагането на онлайн електронното оценяване.

Събитието се фокусира върху предизвикателствата, които следва да бъдат взети под внимание при планирането и изпълнението на третата, последна фаза от пилотното тестване на системата, където се очаква броят на студентите да достигне над 20 000 от цяла Европа. През тази фаза на проекта системата TeSLA ще бъде напълно интегрирана в електронните учебни среди на университетите-партньори и ще бъде изследван ефектът й не само върху технологичните, но и върху педагогическите аспекти на онлайн обучението и оценяването.

Проектът се ръководи от Университета за дистанционно обучение Оберта Каталуния, Испания (Universitat Oberta de Catalunya). Консорциумът на проекта включва едни от най-престижните университети в Европа - The Open University (OU) – Великобритания; Open Universiteit of the Netherlands (OUNL) – Холандия; University of Jyväskylä (JYU)- Финландия; University of Namur ASBL (UNamur) – Белгия; Sofia University (SU) – България; Imperial College London (Imperial) –Великобритания; Technical University of Sofia (TUS) – България; Anadolu University (AU) – Турция; Institut Mines-Telecom (IMT) – Франция.

Сред партньорите са водещи агенции за акредитиране на качеството на европейско и национално равнище като European Association for Quality Assurance in Higher Education AISBL (ENQA) – Белгия; Catalan University Quality Assurance Agency (AQU Catalunya) – Испания; European Quality Assurance Network for Informatics Education EV (EQANIE) – Германия.

Ключови партньори са и технологични компании, специализирани в сигурността, криптографирането и техниките за онлайн разпознаване, както и изследователски центрове - LPLUS GmbH – Германия; Protos Sistemas de Información S.L. (protOS) – Испания; WFSW SA (Watchful) – Португалия; National Institute of Astrophysics, Optics and Electronics (INAOE) – Мексико; IDIAP Research Institute Foundation (IDIAP) – Швейцария.

За повече информация: http://tesla-project.eu/ и http://tesla-project.eu/blog / .