Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Исторически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност "професор" по професионално направление 2.2. История и археология/ Нова балканска история – Централна Европа и Балканите, XVII-XIX в., обявен в ДВ, бр. 103/ 27.12.2016 г.

   

Кандидат: доц. дин Иван Христов Първев