Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Статут на Голямата награда за научна и изследователска дейност на СУ

   

Предложенията за носителите на тазгодишната награда следва да постъпят до 20.10.2008 г. при Главния секретар на СУ - Детелина Илиева, тел. 9308 336, 0878 472 075

 

I. Наименование на наградата

Наименованието на наградата е Голяма награда за научна и изследователска дейност "Софийски университет" ("Наградата").

II. Източник на средствата за наградата

1) Средствата за Наградата се осигуряват от:

- приходи от имущества (наеми, лихви, продажна цена на имуществото), подарени или предоставени на Университета с цел осигуряване на Наградата;

- парични дарения, предназначени от дарителя за Наградата;

- целево предоставени бюджетни средства;

- бюджета на Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

2) Посочените източници на средства се изразходват в поредността на изброяването им, освен ако Академическият съвет по предложение на Ректора даде съгласие за друга поредност. При недостиг на средства за даване на Наградата Академическият съвет по предложение на Ректора и при спазване на вътрешните нормативни актове на Софийския университет може да разреши необходимите средства да се набавят и от други източници.

III. Размер, период и време на даване на Наградата

1) Размерът на Наградата е 10 000 (десет хиляди) лева за основния награден и 5 000 (пет хиляди) лева за неговия последовател.

2) Ако се награждава научен колектив, наградата се разпределя поравно между членовете на колектива.

3) Ако няма основания за даване на Наградата на последовател на основния награден, Наградата се дава само на основния награден. В този случай размерът й е 10 000 (десет хиляди) лева.

4) Наградата се дава през ноември /освен ако Академическият съвет не определи друго време/ на всяка втора година, считано от първото й даване (2008 г.).

IV. Цел на Наградата. Критерии за даването й

1) Целта на Наградата е да материализира и потвърди признанието от страна на Софийския университет „Св. Климент Охридски” към видни български учени, допринесли за увеличаване престижа на науката и за издигане на нивото на научните изследвания в България, както и да поощрява приемствеността в науката. В допълнение: Наградата е признание за международния престиж на българската наука, за приложимостта на резултатите от научното изследване и популяризацията на науката и нейните достижения.

2) Целта на наградата определя и критериите, според които тя се дава. Научната област, в която работи награденият, е без значение.

V. Лица, на които Наградата се дава (Основен награден)

1) Основният награден трябва да е учен с признат авторитет в своята област на изследване, с цялостната си дейност да е допринесъл за увеличаване престижа на българската наука и за издигане на нивото на научните изследвания в България.

2) При решението за даване на Наградата на основния награден нямат значение гражданството, местопребиваването, принадлежността към научна или друга институция, възрастта, полът, научният стаж, научните степени и звания, политическите убеждения нито каквито и да било други критерии, освен посочените в предходната алинея.

3) Наградата може да се даде и на научен колектив. Под научен колектив се разбират учени, обединени по какъвто и да е формален признак (научен или изследователски екип, съвместна дейност, съвместна публикация и други подобни), стига дейността им, за която получават Наградата, да може да се схване като обща от фактическо или резултатно гледище.

4) Наградата се дава за високи научни постижения и за цялостна дейност.

5) Наградата се дава само на живи физически лица.

VI. Лица, на които Наградата се дава (Последовател на основния награден)

1) Последователят се посочва от основния награден.

2) Последователят трябва в съответната степен да отговаря на изискванията към основния награден (чл. 5, ал. 1).

3) Последователят е учен, който е доразвил, продължил или допринесъл за научната дейност на основния награден.

4) Качеството на последовател не предполага административна, организационна или каквато и да било друга зависимост или връзка между последователя или основния награден.

5) Последователят към деня на даването на наградата не трябва да е навършил 40 години.

6) Последовател може да бъде награден само по предложение на основния награден и заедно с последния. Това не изключва възможността Наградата да бъде дадена на учен като основен награден заради доразвиване или продължаване на чужда научна дейност.

7) За последователя важат съответно алинеи 2 (освен възрастта), 3 и 5 на предходния член.

VII. Предложения за даване на Наградата

1) Кандидатури за основен награден могат да се предлагат от първично научно звено във висше учебно заведение или в научен институт.

2) Кандидатът за основен награден не е задължително да принадлежи или да е принадлежал към първичното научно звено – предложител.

3) Самопредлагане на кандидатура не се допуска.

4) Предложенията за получаване на Наградата /основен награден/ трябва да са получени при Ректора на СУ „Св. Климент Охридски” най-късно до края на м. юли на съответната година. /При първото присъждане на наградата по изключение срокът се определя до 1 октомври/.

5) Предложенията трябва да са подписани или от ръководителя на предлагащото първично научно звено (с декларация, че предложението изхожда от първичното научно звено и с посочване на броя на членовете, гласували за предложението), или от поне половината му членове към момента на получаването на предложението от Ректора на СУ „Св. Климент Охридски”. В последния случай лицата, подписали предложението, декларират и общия брой на членовете на първичното научно звено към момента на получаването на предложението.

6) За периода на даване на Наградата /основен награден/ едно първично научно звено може да прави предложение само за една кандидатура. При получаване на повече от едно предложение от едно и също първично научно звено приоритет има онова предложение, за което са гласували повече от членовете на това звено.

7) Предложение за основен награден може да се прави и от всеки от досегашните основни наградени. Ако Наградата е била дадена на научен колектив, предложението може да се прави само съвместно от всички негови членове в консенсус. Изискването по предходното изречение не важи, ако някой от наградените е починал преди даването на предложението, в който случай правото на предложение принадлежи съвместно на останалите живи наградени.

8) Предложението се придружава от кратко описание на дейността и заслугите на основния кандидат, негова научна биография и списък с публикациите му. Предложеният за основен награден бива незабавно информиран и ако прецени това за уместно, предлага кандидатура на свой последовател, чийто документи също се прилагат към предложението. Предложението за кандидатура на последовател и съпътстващите я документи трябва да са получени при Ректора на СУ „Св. Климент Охридски” най-късно до края на м. август на съответната година.

VIII. Колегия за определяне на спечелилия Наградата. Кворум. Гласуване. Неравенство на гласовете. Мнозинства

1) Колегията за определяне на спечелилия Наградата (Колегията) се състои от равен брой декани на природонаучни и на хуманитарни факултети. Представените в Колегията факултети се определят от Академическия съвет на СУ „Св. Климент Охридски” по предложение на Ректора най-късно половин година преди деня на връчването на Наградата. При първото връчване на наградата срокът на определяне на колегията е по изключение до 15 октомври 2008. Мандатът на така определената Колегия е еднократен. При определяне на следващата Колегия се съблюдават принципите на ротация и последователност на представянето на факултетите, като при това се взема предвид и броят на учените, работещи в отделните факултети.

2) Заседание на Колегията се свиква от Ректора, който го ръководи и има съответстващо на научната му специалност право на глас (ал. 4).

3) Преди да се произнесе Колегията задължително изслушва по две независими становища на консултанти от научната област на кандидата. Становищата по възможност трябва да са дадени от консултанти, които не принадлежат към първичното научно звено, в което работи кандидатът. При множество кандидатури за всяка от тях се дават по две становища. Ако две или повече кандидатури са от една и съща научна област, становищата се дават от едни и същи консултанти. Заплащането на консултантите се покрива от източниците на средства за наградата (чл. 2) и е в двоен размер на възнаграждението за рецензия с оглед хабилитация.

4) Ако съответната кандидатура е хуманитарна, при гласуването всеки декан на хуманитарен факултет има два гласа, а деканите на природонаучните факултети – по един глас. Ако кандидатурата е природонаучна, важи обратното.

5) Гласуването е тайно. С оглед запазването на тайната на вота и неравенството на гласовете гласуването се извършва в отделни урни за хуманитарните и за природонаучните факултети.

6) Кворумът за заседание на Колегията е три четвърти от представените в нея факултети. Деканът на всеки факултет може да участва в заседанието и гласуването лично или чрез писмено упълномощен представител. Представителят трябва да е от същия факултет, от който е и упълномощилият го декан.

7) За спечелил се смята кандидатът, получил повече от половината подадени гласове, при съблюдаване на неравенството на гласовете (ал. 4). Ако такова обикновено мнозинство не се постигне при първото гласуване, се провежда второ гласуване. При второто гласуване се състезават само двете кандидатури, получили най-много гласове при предходното гласуване. За спечелил се обявява кандидатът, събрал повече гласове (относително мнозинство), при съблюдаване на неравенството на гласовете (ал. 4). Ако при второто гласуване се стигне до равен брой гласове при съблюдаване на неравенството на гласовете (ал. 4), решението за даването на Наградата се взема еднолично от Ректора.

8) Гласуването за основния награден важи и за неговия последовател (т.е. автоматично се приема кандидатурата на последователя, предложена от основния награден. доколкото такава кандидатура има).

IX. Уведомление за номинации и спечелването на Наградата. Предложения за последовател. Връчване

1) Предложените за основни наградени се информират незабавно за предложенията за техните кандидатури и за възможността, да предложат свой последовател, както и за сроковете, в които това трябва да стане (чл. 7, ал. 8). При първото присъждане на наградата предложенията за последовател по изключение могат да бъдат изпратени на Ректора до 15 октомври.

2) Спечелилият Наградата (основен награден и евентуално – последовател) се уведомява от Ректора незабавно след проведеното гласуване.

3) За спечелването на Наградата се уведомяват и всички останали лица и научни звена, които са предложили кандидатури за Наградата (чл. 7).

4) Връчването на Наградата се извършва от Ректора на академична церемония. Връчването се оповестява предварително по подходящ начин.

X. Материални носители на Наградата

1) Наред с паричното си изражение (чл. 2), Наградата има и следните материални носители:

- Свидетелство за даването й.

- Метален знак с изображение и текст, както следва „За принос към българската наука” - за основния награден и за неговия последовател.

2) При повече от един награден всеки от наградените получава съответните материални носители.

XI. Отнемане на Наградата

1) Ако лице, получило Наградата, има поведение или проява, които са в грубо несъответствие с критериите за даване на Наградата или накърняват доброто име, или по непозволен начин засягат интересите на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, дадената Награда може да бъде отнета от това лице. При това съответно приложение намират чл. 7 и чл. 8, като предложение за отнемане може да прави и всеки декан на факултет и Ректорът. В този случай не важи принципът за неравенство на гласовете (чл. 8, ал. 4), а всеки представен в Колегията факултет има по един глас. За отнемане на дадената Награда Колегията може да бъде свикана на извънредно заседание от Ректора.

2) Отнемането на Наградата се оповестява по подходящ начин, а лицето, на което Наградата е отнета, се приканва да върне материалните й носители (чл. 10), но не и получените парични средства.

3) Ако Наградата е отнета от едного при неколцина наградени, отнемането засяга само него. Същото правило съответно важи и при основен награден и негов последовател.

4) Процедура по отнемане на Наградата не може да се започне, нито започналата процедура може да се продължи, ако лицето е умряло или е поставено под запрещение.

 

Статутът на Голяма награда за научна и изследователска дейност "Софийски университет" е приет на заседание на Академическия съвет от 24 септември 2008 г., протокол №14.