Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Юбилейна конференция, посветена на 100-ата годишнина от рождението на проф. Иван-Асен Николов Петков

   
Юбилейна конференция, посветена на 100-ата годишнина от рождението на проф. Иван-Асен Николов Петков

В рамките на конференцията беше открита Лаборатория по геофизика, носеща от тази година името “Проф. Иван-Асен Петков”. Фондация “Иван-Асен Николов Петков” дари средствата за обновяване на лабораторията и закупуването на два нови уреда - аналитична везна и демонстрационен сеизмометър.

Във Физическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” се проведе юбилейна конференция “Предизвикателството на пионерите”, посветена на 100 годишнината от рождението на проф. Иван-Асен Николов Петков – забележителен учен и дългогодишен преподавател в катедра “Метеорология и геофизика”. Конференцията беше организирана от катедра „Метеорология и геофизика“, фондация „Иван-Асен Николов Петков“ и Центъра за приложение на спътникова информация РЕСАК, а в събирането на материали и реализирането на събитието участваха с доброволен труд над 15 колеги от различни организации.

2

В юбилейната конференция участваха над 100 бивши и настоящи преподаватели и студенти от Физическия и Геолого-географския факултети на СУ, колеги от институтите на БАН, Минно-геоложкия университет, други научни звена, свързани с геофизиката, български учени, работещи в чуждестранни научни организации и гости, свързани с проф. Петков.

9

Конференцията беше открита с приветствия от проф. дфн Николай Витанов - зам.-декан на ФзФ по научната и проектна дейност, доц. д-р Николай Рачев - ръководител на катедра „Метеорология и геофизика“ и г-жа Людмила Петкова-Миленова - един от основателите на фондация „Иван-Асен Николов Петков“ и директор на РЕСАК.

В сутрешните сесии на конференцията бяха изнесени 15 научни доклада в различни области от геонауките.

В следобедната сесия под ръководството на проф. дгн Димчо Йосифов беше проведен разговор със спомени за Иван-Асен Петков и съвместната работа с него, разказани от негови студенти и съратници. За първи път бяха представени и архивни материали, засягащи най-ранната научна дейност на проф. Петков в периода до 1946‑47 г.

Всички участници в конференцията получиха юбилейното издание - книгата „Предизвикателството на пионерите“, съдържаща биографични данни, библиография, снимков материал и избрани научни публикации на проф. Иван-Асен Петков. Издаването на книгата (ISBN 978-954-9381-27-6) е изцяло спонсорирано от “Тита-Консулт” ООД.

5

Програмата на конференцията включваше и откриването на Лаборатория по геофизика, носеща от тази година името “Проф. Иван-Асен Петков”. Фондация “Иван-Асен Николов Петков” дари средствата за обновяване на лабораторията и закупуването на два нови уреда (аналитична везна и демонстрационен сеизмометър).

7

По повод на юбилея на проф. Петков на 29.10.2015 г. в сградата на Биологическия факултет на СУ, където в продължение на повече от 50 години се разполагаше гравиметрична станция София, беше поставена паметна плоча, упоменаваща уникалното за България измерване на абсолютната стойност на силата на тежестта, направено от проф. Петков през годините 1958-1959.

Проф. Иван-Асен Петков (1915-2005) е един от основателите на геофизиката в България. Има разработки в почти всички области на тази наука: гравиметрия, сеизмопроучване, сеизмология, геотермия, геомагнетизъм, геотектоника, геоморфология, сеизмично инженерство, геоелектричество и геолитология. Предизвикателството на изследователите в геонауките е едно и също: индиректни наблюдения, уникални събития, ограничени експерименти и те се нуждаят от голяма доза интуиция, която проф. Петков имаше в изобилие.

7

Голяма част от знанията за строежа на земната кора на територията на България се дължат на пионерските му изследвания. Той завършва специалности "Физика" и "Математика" на Софийския университет през 1938 г. Започва научната си кариера през 1941 г. в Държавния институт по география, където прави първите гравиметрични измервания съвместно с акад. Вл. Христов. През 1946 г. преминава в Дирекцията за геоложки проучвания, а през 1947-48 г. специализира в бившия СССР. В края на 1948 г. ръководи първите регионални геомагнитни и гравиметрични изследвания, а през 1949 г. - първите сеизмопроучвателни работи в България. Чете първите лекции по гравиметрия и сеизмометия през 1953/54 г. в Софийския университет, а през 1957 г. започва и първия курс по Обща геофизика (прераства в двусеместриален курс през 1964 г.). От 1959 г. води курс по геофизика и в Геолого-географския факултет на СУ. През 1958-1959 г. извършва за първи път измерване на абсолютната стойност на силата на тежестта в България. През 1961 г. е хабилитиран за доцент в СУ, основава секция "Геофизика" към катедра "Метеорология и геофизика". Същата година е хабилитиран по съвместителство и за старши научен сътрудник в Геологическия институт на БАН, където основава секция "Геофизика" - първото в страната научноизследователско звено по приложна геофизика. През 1968 г. е хабилитиран за професор в СУ. През годините прави редица теоретични разработки относно разпространението на сеизмичните вълни в нехомогенни среди. За първи път определя дълбочината на границата на Мохоровичич по гравиметрични данни. За първи път прилага метода на дълбокото сеизмично сондиране за изследване на структурата на земната кора. Изучава сеизмичността на страната във връзка с антисеизмичното строителство и сеизмичното микрорайониране. Съавтор е на първите гравиметрични, геомагнитни, тектонски, геотермични и прогнозни сеизмични карти за България. Автор на учебници, 14 монографии и на над 100 научни публикации.

Проф. Петков живее и работи през времена на монархия, социализъм и демокрация, но това не го отклонява от науката и не променя характера му. Остава умерен, спокоен и фин човек, неподдаващ се на злободневието и следващ научните си цели в геофизичните изследвания.