Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Преподаватели / Чл. Кор. Проф дхн Димитър Цалев

   

Професионална Автобиография

 

Chl cor Prof Dimiter Tsalev_photo%09ed

Димитър Л. Цалев

Email: tsalev@chem.uni-sofia.bg

Тел.: + 359 2 8161318

Факс: + 359 2 9625438

Софийски университет „Св. Кл. Охридски”

Факултет по химия и фармация

бул. „Дж. Баучър” 1

1164 София

 

Образование

 • Магистър – Висш химико-технологически институт, София (1963–1965) и Московски институт за стомана и сплави, СССР, Инженер по електронната техника (Химия и технология на чисти метали и полупроводникови материали), 1968
 • доктор – Аналитична химия, Московски държавен университет, Химически факултет, СССР, 1972 (Д. Л. Цалев, „Атомно-абсорбционное определение микропримесей с предварительным концентрированием их экстракцией”, Химический факультет, Московский государственный университет, СССР, Москва 1972).
 • доктор на науките, Аналитична химия, 1996 (Д. Л. Цалев, „Методично развитие на атомноабсорбционната спектрометрия при аналитичния контрол на въздействието на работната и околната среда (Върху монографии публикувани в САЩ и Великобритания)”, ИОНХ-БАН, София 1996, 25.03.1996).

Професионално развитие

 • Доктор хонорис кауза на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” (2014)
 • Ръководител на Катедрата по Аналитична химия при Химическия факултет на Софийския Университет “Св. Кл. Охридски” (2000–2007)
 • Член-кореспондент на БАН (от 2004)
 • Професор по Аналитична химия (2001–юни 2012)
 • Доцент по Аналитична химия (1997−2001)
 • Ст. н. с. II ст. по Аналитична химия (1983−1997)
 • Гл. ас. по Аналитична химия (1978−1983)
 • Ст. ас. по Аналитична химия (1975−1978)
 • Асистент по Аналитична химия в Катедрата по Аналитична химия при Химическия факултет на Софийския Университет “Св. Кл. Охридски” (1970–1977
 • Редовен аспирант по Аналитична химия в Московския държавен университет, Химически факултет, СССР (септ. 1969–окт. 1972)
 • Технолог, Институт по полупроводници, Ботевград (септ. 1968– септ. 1969)

Специализации и изследователски престои в чужбина

 • Аналитична химия (Перманентна модификация в електротермичната ААС и свързване на поточно-инжекционата ААС с хидридно генериране с графитен атомизатор и бездисперсиона атомнофлуоресцентна спектрометрия - приложения към анализ на води, седименти и биологични тъкани), гост-професор в Института по инструментална аналитична химия при Националния съвет за изследвания и Университета в Пиза, Италия, 1–1.5-месечни командировки през окт. 1994, май 1995, септ. 1995, април 1998, юни–юли 1999, април–юни 2001, септ–окт. 2002
 • Аналитична химия (Определяне на химични форми чрез свързване на високоефективна течна хроматография и атомноабсорбционна спектрометрия с генериране на пари), Приложен отдел на фирмата “Перкин-Елмер” в Юберлинген, Федерална Република Германия, май 1996–авг. 1997
 • Аналитична химия (Третиране на проби в поточно-инжекционната атомноабсорбционна спектрометрия и приложения към биологични материали и проби от околната среда), Приложен отдел на фирмата “Перкин-Елмер” в Юберлинген, Федерална Република Германия, юли 1990–юни1991
 • Аналитична химия (Безпламъкови атомизатори в атомноабсорбционния анализ и ефективни методи за разлагане на твърди проби), Химическия институт при Университета в Осло, Норвегия, януари–септ. 1976
 • Редовен аспирант по Аналитична химия в Московския държавен университет, Химически факултет, СССР (1969–1972)

Научни интереси

 • Атомноабсорбционна спектрометрия (ААС)
 • Аналитична атомна спектрометрия (атомна емисия, атомна абсорбция, атомна флуоресценция)
 • Поточен и поточно-инжекционен анализ
 • Химична модификация в електротермичната ААС
 • Развитие на методите на атомната спектрометрия с химично генериране на хидриди и пари на живака
 • Концентриране чрез течно-течна екстракция и твърдофазна екстракция
 • Третиране на проби и концентриране на микрокомпоненти в поток
 • Определяне на химични видове (специационен анализ) на токсични елементи
 • Анализ на биологични материали и проби от околната среда, насочени към професионалното здравеопазване и биологичния мониторинг
 • Метрология в химията

Избрани публикации

 1. D. L. Tsalev, V. I. Slaveykova, P. B. Mandjukov, Spectrochimica Acta Reviews, 13 (3), 225–274 (1990). “Chemical modification in graphite-furnace atomic absorption spectrometry”.
 2. D. L. Tsalev, J. Anal. At. Spectrom., 9, 405–414 (1994). “Electrothermal atomic absorption spectrometry in occupational and environmental health practice - a decade of progress and establishment. Invited lecture”. doi:10.1039/JA9940900405
 3. D. L. Tsalev, Spectrochim. Acta Part B, 55, 917–933 (2000). “Vapour generation or electrothermal atomic absorption spectrometry - Both!” doi:10.1016/S0584-8547(00)00202-0
 4. P. K. Petrov, G. Wibetoe, D. L. Tsalev, Spectrochim. Acta Part B, 61, 50–57 (2006).Comparison between hydride generation and nebulization for sample introduction in the determination of lead in plants and water samples by inductively coupled plasma mass spectrometry, using external calibration and isotope dilution”. doi:10.1016/j.sab.2005.11.001
 5. D. L. Tsalev, E. Ivanova, J. Anal. At. Spectrom., 27 (10), 1645−1657 (2012), “Bulgarian analytical atomic spectroscopists in the new millennium—integrated in the European research area. A Review”, doi:10.1039/c2ja30165b

Списък с публикации

Проектна дейност – (научно-изследователски проекти през последните 5 години)

Тема, финансираща организация, позиция в проекта, период на изпълнение

 • “Изследване на влиянието на замърсяването на околната среда върху ионома на естествени популации на глухарче за целите на мониторинга”, НФНИ, DVU_10_0084, дек. 2010–дек. 2013, рък. чл.-кор. проф. дхн Д. Цалев
 • “Рамковата директива за водите в България - аналитични/екологични аспекти”, ДДВУ-02/77 20.12.2010 (вх. номер DVU_10_0032 2010), НИС № 2664, рък. проф. д-р Ирина Караджова, 2011−2013, (Д. Л. Цалев, участник).
 • “Матрични пречения при определяне на живак в проби от околната среда, биологични и фармацевтични проби”, УФНИ, дог. 026/30.03.2010, рък. чл.-кор. проф. дхн Д. Л. Цалев, 30.03.2010–31.12.2010
 • “Нови сорбенти на базата на хитозан за селективна твърдофазна екстракция на форми на токсични елементи”, УФНИ, дог. 024/30.03.2010, рък. гл. ас. д-р Ив. Дакова, 30.03.2010–31.12.2010, (Д. Л. Цалев, участник).
 • “Синтез, характеризиране и приложение на силикагел, модифициран с цистеин”, УФНИ, дог. 127/01.05.2009, рък. гл. ас. д-р Ив. Дакова, 1 год., (Д. Л. Цалев, участник).
 • “Нови подходи в определянето на трудни елементи (As, Cd, Hg, Pb) в традиционни български хранителни продукти и напитки”, рък. доц. д-р И. Караджова, дог. Д01-330/05/.06.2008; Дог. с НФНИ ВУХ-12/05 (продължение 2009 г.), рък. доц. д-р Ирина Караджова, 2005–2009., (Д. Л. Цалев, участник).
 • “Синтез, характеризиране и приложение на йонно-отпечатани полимерни мембрани”, УФНИ, дог. 023/2008, 2500 лв. за 1 год., рък. гл. ас. д-р Иванка Дакова, (Д. Л. Цалев, участник).
 • “Hg(II)-отпечатан полимерен гел: синтез, характеризиране и приложение”, УФНИ, дог. 032/2007, 2007 г., рък. гл. ас. д-р Иванка Дакова, (Д. Л. Цалев, участник).
 • “Университетски център за развитие на екологично целесъобразни методи за следови анализ на обекти от околната среда (GAMA)”, GAMA DO 02-70 11/12/2009, http://gama.argon.uni-plovdiv.bg/ рък. доц. д-р Веселин Кметов от ХФ-ПУ; 11.12.2009–10.12.2012 (Д. Цалев – консултант).
 • “Разработване на методи за определяне на химични форми на токсични и есенциални елементи в храни и проби от околната среда” – проект по двустранно сътрудничество с Република Македония, дог. № БМ-6/2005 (15.04.2005–15.04.2007), НИС-СУ № 2405, рък. доц. д-р И. Караджова, (Д. Л. Цалев, участник).
 • “Екотоксична оценка за Черно море (BSEA)”, съвместен изследователски проект по програма SCOPES между EPFL (Ecole Polytechnique Federale de Lausanne) –Лозана (Швейцария) и Софийски университет (окт. 2005–септ. 2008), Prof. Vera I. Slaveykova-Startcheva, coordinator (Д. Л. Цалев и И. Караджова, участници от СУ-ХФ).

Преподавателска дейност

Период от до Дисциплина Специалност
уч. 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 „Увод в съвременния инструментален анализ. Атомноспектроскопски методи – приложение, акредитация” Лекции (75 ч.) и сем. (30 ч.) за студенти от магистърската програма “Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ” във ФХФ
уч. 2001/02 – 2011/12 “Съвременни проблеми на химичния анализ”, лек. (45 ч.) и сем. (15 ч.) За редовни студенти - бакалавърска степен от ХФ, спец. “Химия”
уч. 2006/07, 2007/08, 2011/12 “Съвременни проблеми на химичния анализ” Лекции (20 ч.) и сем (10 ч.) за задочни студенти - бак. степен от ХФ, спец. “Химия”
уч. 2004/05 –2011/12 “Съвременни атомноспектроскопски методи” Лекции (30 ч.) в магистърска програма “ Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ” в ХФ
уч. 2002/03 – 2006/07 “Комбинирани и хибридни методи за анализ” Лекции (30 ч.) за студенти от магистърската програма “Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ” в ХФ
уч. 2001/02 – 2011/12 “Увод в съвременния инструментален анализ” Лекции (45 ч.) и сем. (15 ч.) за студенти от магистърската програма “Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ” в ХФ
уч. 2000/01, 2001/02, 2010/11 “Аналитична атомна спектроскопия” Лекции (30 ч. ) за редовни студенти - бак. степен от ХФ, спец. “Химия”, “Комп. химия”
уч. 2002/03 “Методи за контрол на замърсители в обекти на околната среда” За студенти от магистърската програма “Екохимия” в ХФ-СУ
уч. 2002/03 “Аналитична химия на околната среда” За редовни студенти - бакалавърска степен от ХФ, спец. “Химия”
уч. 2000/01 “Аналитична химия на околната среда” За студенти от маг. програма “Радиохимия и радиоекология” в ХФ-СУ
уч. 1994–96 “Химичен и биологичен контрол” спец. “Биотехника” БФ-СУ
уч. 1985/86 “Специален аналитичен практикум” спец. „Химия” в ХФ-СУ
уч. 1981/1982 – 2000/01 “Аналитична химия на околната среда. Хемометрия” За редовни студенти от ХФ, спец. Химия” (1/2 хорариум)

 

Други научни дейности

Член на редакционни колегии:

 • Spectroscopy Letters (ISSN 0038-7010 (Print), 1532-2289 (Online); издателство “Taylor & Francis; предишен издател Marcel Dekker”, САЩ), Editorial Board Member, 1990–1996.
 • Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy (ISSN 0584-8547; издателство “Elsevier”, Холандия), Editorial Advisory Board Member, 1995–2010.
 • Talanta (ISSN 0039-9140; издателство “Elsevier”, Холандия), Editorial Advisory Board Member, 2000–
 • Eurasian Journal of Analytical Chemistry (ISSN 1306-3057, <ejac@eurasianjournals.org> (Турция), Editorial Board Member, 2005–; Guest Editor (2007); Section Editor (2009– ).
 • Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (ISSN 1857-5552; IF 1.079; член на редакционния съвет от май 2012), <www.mjcce.org.mk>
 • Химия и индустрия (ISSN 1310-6716, член на редакционния съвет, 2006–2007, 2016–; главен редактор, 2007–2016).
 • Bulgarian Chemistry and Industry (ISSN 1311-1663, член на редакционния съвет, 2006–2007; главен редактор, 2007–2009).
 • Bulgarian Chemical Communications (ISSN 0324-1130, член на редакционния съвет, 2009– ).
 • Microchemical Journal (издателство “Elsevier”, Холандия) ISSN: 0026-265X, (IF 3.048, 2011) http://www.journals.elsevier.com/microchemical-journal; Editorial Board Member, (2013–).

Рецензент на публикации: Рецензиране за 56 международни и чуждестранни списания, издателства и организации от 19 страни. Рецензиране за 27 списания, издателства и организации в България.

Съавторство в книги и глави от книги

Избрани заглавия:

 • D. L. Tsalev, Z. K. Zaprianov, „Atomic Absorption Spectrometry in Occupational and Environmental Health Practice”, Vol. I: Analytical Aspects and Health Significance, CRC Press, Boca Raton, Florida, 1983, pp. 295. ISBN 0-8493-5604-2.
 • D. L. Tsalev, „Atomic Absorption Spectrometry in Occupational and Environmental Health Practice”, Vol. II: Determination of Individual Elements, CRC Press, Boca Raton, Florida, 1984, pp. 295. ISBN 0-8493-5604-0.
 • D. L. Tsalev, “Atomic Absorption Spectrometry in Occupational and Environmental Health Practice”, Vol. III: Progress in Analytical Methodology, CRC Press, Boca Raton, Florida, 1995, pp. 349. ISBN: 9780849349997; ISBN 10: 0849349990.
 • J. Dedina, D. L. Tsalev, “Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometry”, John Wiley & Sons, Chichester, 1995, pp. 526, ISBN 0 471 95364 4 [Volume 130 in Chemical Analysis: A Series of Monographs on Analytical Chemistry and its Applications, J. D. Winefordner, Series Editor].
 • D. L. Tsalev, V. I. Slaveykova, “Chemical modification in electrothermal atomic absorption spectrometry”, in: „Advances in Atomic Spectroscopy”, Volume IV, J. Sneddon, Ed., JAI Press Inc., Greenwich, Connecticut, 1998, 232 pp., Chapter 2, pp. 27–150. ISBN 0-7623-0342-5, ISSN 1068-5561.
 • D. L. Tsalev, “Electrothermal atomic absorption spectrometry”, in: “Encyclopedia of Environmental Analysis and Remediation”, vol. III, R.A. Meyers, Ed., Wiley, New York, 1998, pp. 1583–1605; ISBN 0-471-11708-0.
 • D. L. Tsalev, „Electrothermal atomic absorption spectrometry”, in: “The Wiley Encyclopedia of Environmental Pollution and Cleanup”, Vol. 1, R. A. Meyers, Editor-in-Chief, Wiley, New York, 1999, pp. 539–546; ISBN: 0-471-31612-1.
 • D. L. Tsalev, „Atomic absorption spectrometry (flame, electrothermal, vapour generation) in environmental, biological and food analysis”, in: „Environmental Heavy Metal Pollution and Effects on Child Mental Development – Risk Assessment and Prevention Strategies”, L. I. Simeonov, M. Kochubovski, B. Simeonova (Eds.) [NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security], Springer Science+Business media B.V., Dordrecht, The Netherlands, ISBN: 978-94-007-0252-3, 2011, pp. 171−202, DOI: 10.1007/978-94-007-0253-0_11 <www.springerlink.com/index/JK114T107123404U.pdf>
 • И. П. Хавезов, Д. Л. Цалев, “Атомноабсорбционен анализ”, Наука и изкуство, София, 1980, 189 с.; И. П. Хавезов, Д. Л. Цалев, “Атомно-абсорбционный анализ”, перевод с болг., Химия, Ленинград, 1983, 144 с. <http://irbis.vkgu.kz/portal/downloads/po593be4.pdf>
 • И. П. Хавезов, Д. Л. Цалев, “Безпламъкови методи в атомноабсорбционния анализ”, Унив. изд. “Св. Кл. Охридски”, София, 1991, 148 с.
 • Н. П. Димов, К. Лекова, Е. Русева, И. Хавезов, Д. Цалев, “Английско-български речник. Инструментални методи в аналитичната химия”, Научно-нзсл. химикофармацевтичен инст., София, 1996.
 • Д. Цалев, М. Митева, Б. Иванова, “80 години Катедра по аналитична химия 1924–2004. Библиография, 1999–2003”. Университетско изд. “Св. Климент Охридски”, София, 2004, с. 1–35, ISBN 954-07-2043-5.
 • Д. Л. Цалев, Е. Д. Русева, П. К. Петров, “Английски съкращения в аналитичната химия. English Abbreviations in Analytical Chemistry”, Университетско изд. “Св. Климент Охридски”, София, 121 с., 2006; ISBN - 10: 954-07-2299-3; ISBN - 13: 978-954-07-2299-3.
 • Д. Л. Цалев, Атомноемисионна спектрометрия с индуктивно-свързана плазма, в “Лабораторна диагностика на професионалните болести (и екопатология)”, Второ преработено и допълнено издание, под ред. на проф. д-р Д. Д. Чаръкчиев, д.м.н., “Българска Издателска Къща” ЕООД, София, 2006, с. 32–42. ISBN-10: 954-91829-2-4, ISBN-13:978-954-91829-2-7.
 • Д. Л. Цалев, “Аналитичната химия – в нов век и ново хилядолетие, Analytical Chemistry – in a New Century and in a New Millenium”, в: “Алманах на Аналитичната химия в България. Almanac of Analytical Chemistry in Bulgaria”, съставители А. Александров, Р. Борисова, Отговорен редактор Г. Найденов, Редакционна колегия Г. Найденов, П. Бончев, Д. Цалев, А. Александров, Р. Борисова, Европрес, Пловдив, Europress, Plovdiv, 2006, с. 25–34, ISBN 978-954-9357-10-3.
 • Д. Л. Цалев, “Катедра Аналитична химия. Библиография на докторските дисертации 1935–2006”, в “Докторските дисертации в Химическия факултет 1886–2006”, Библиография под ред. на проф. дхн Иван Петков, декан на Химическия факултет, Издателство „Фараго”, София, 2007, 238 с., Раздел II, с. 59–105. ISBN 978-954-8641-24-1.
 • Д. Цалев, М. Митева, “Катедра по аналитична химия. Библиография 2004–2008”, Университетско изд. „Св. Климент Охридски“, С., 2009, 60 с., ISBN 978-954-07-2924-4.
 • Д. Цалев, В. Симеонов, „Аналитични измервания”, в: „Метрология и измервателна техника”. Книга-справочник в 3 тома, под общата редакция на проф. д.т.н. Христо Радев, том 3, Софтрейд, С., Глава 11, с. 93−348, 2012, 903 с. ISBN 978-954-334-094-1.
 • Д. Цалев, М. Митева, „Катедра по аналитична химия. Библиография 2009–2013“, Университетско изд. „Св. Климент Охридски“, С., 2015, 62 с., ISBN 978-954-07-3902-1.
 • Д. Л. Цалев, „Спомени за Бончев. Мемориална книга за акад. проф. дхн Панайот Ранков Бончев (1933−2015)”, Д. Л. Цалев (съставител), М. А. Натов (редактор), Първо изд. 2016; Второ коригирано издание, 2016, Клуб на неостаряващите химици, София, 2016, 122 с.
  https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/156448/1120448/version/1/file/Bontchev+memorial+book+2016_color+rev1+web+edn.pdf
 • Д. Л. Цалев, „АХ! – Любимата Катедра, Книга-албум за Катедрата по аналитична химия”, Д. Л. Цалев (съставител), М. А. Натов (редактор), 2016, Клуб на неостаряващите химици, София, Първо изд. 2016, Второ, допълнено и коригирано електронно издание 2017, 176 с.; https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/171455/1204511/version/1/file/KAH+book_Part1of2_2nd+e-edn_2017.pdf ; https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/171456/1204515/version/1/file/KAH+book_Part2of2_2nd+e-edn2017.pdf

Учебници и учебни помагала

 • Р. Христова, Д. Цалев, Б. Желязкова, В. Михайлова, С. Александров, “Ръководство по количествен анализ”, Наука и изкуство, София, 1979, 318 с.; Р. Христова, С. Александров, Д. Цалев, Б. Желязкова, В. Михайлова, “Ръководство по количествен анализ”, Второ преработено издание, Наука и изкуство, София, 1986, 274 с.; Р. Христова, С. Александров, Д. Цалев, Б. Желязкова, В. Михайлова, “Ръководство по количествен анализ”, Трето издание, Унив. изд. “Св. Кл. Охридски”, София, 1991, 355 с.; Р. Христова, Ст. Александров, Д. Цалев, Б. Желязкова, В. Михайлова, “Ръководство по количествен анализ”, Четвърто изд., Унив. изд. “Св. Кл. Охридски”, 2000, 266 с., ISBN 954-07-0799-4; Р. Христова, Ст. Александров, Д. Цалев, Б. Желязкова, В. Михайлова, “Ръководство по количествен анализ”, Пето изд., Унив. изд. “Св. Кл. Охридски”, 2003. ISBN 954-07-1829-5
 • И. П. Хавезов, Д. Л. Цалев, “Атомноабсорбционен анализ”, Наука и изкуство, София, 1980, 189 с.
 • И. П. Хавезов, Д. Л. Цалев, “Атомно-абсорбционный анализ”, перевод с болг., Химия, Ленинград, 1983, 144 с. <http://irbis.vkgu.kz/portal/downloads/po593be4.pdf>
 • Хр. Даиев, Б. Желязкова, С. Белчев, Д. Цалев, Л. Шишкова, М. Митева, Ю. Харизанов, Н. Пиперов, “Ръководство по физични методи за изследване и анализ на неорганични обекти”, под ред. на Н. Йорданов, Наука и изкуство, София, 245 с., 1985; Хр. Даиев, Б. Желязкова, С. Белчев, Д. Цалев, Л. Шишкова, М. Митева, Ю. Харизанов, Н. Пиперов, “Ръководство по физични методи за изследване и анализ на неорганични обекти”; Второ изд., под ред. на Н. Йорданов, Унив. изд. “Св. Кл. Охридски”, София, 1992, 278 с.; Хр. Даиев, Б. Желязкова, С. Белчев, Д. Цалев, Л. Шишкова, М. Митева, Ю. Харизанов, Н. Пиперов, “Ръководство по физични методи за изследване и анализ на неорганични обекти”, Трето изд., Унив. изд. “Св. Кл. Охридски”, София, 2004, 278 с., ISBN 954-07-1840-6.
 • И. П. Хавезов, Д. Л. Цалев, “Безпламъкови методи в атомноабсорбционния анализ”, Унив. изд. “Св. Кл. Охридски”, София, 1991, 148 с.
 • Н. П. Димов, К. Лекова, Е. Русева, И. Хавезов, Д. Цалев, “Английско-български речник. Инструментални методи в аналитичната химия”, Научно-нзсл. химикофармацевтичен инст., София, 1996.
 • Д. Л. Цалев, Химия и индустрия, 75 (3–4), 73–76 (2004). “Проследимост и неопределеност”
 • Д. Л. Цалев, Възможностите на Европейския Виртуален Институт за Сравнителни Материали (VIRM) за подобряване на качеството в съвременните изпитвателни и изследователски лаборатории, в “Метрология и Метрологично Осигуряване 2005, Сборник доклади, XV-ти Научен симпозиум с международно участие (Созопол, 13–17 септ. 2005), Технически Университет, София, Софттрейд, с. 350–354, ISBN 954-334-008-0; Д. Л. Цалев, Стандартизация, Метрология, Сертификация, 56 (11), 14–18 (2005). “Възможностите на Европейския Виртуален Институт за Сравнителни Материали (VIRM) за подобряване на качеството в съвременните изпитвателни и изследователски лаборатории”.
 • Д. Л. Цалев, Химия и индустрия, 76 (4) 71–77 (2005). “Интернет източници на информация за контрол на качеството при химичните измервания”.
 • Д. Л. Цалев, Е. Д. Русева, П. К. Петров, “Английски съкращения в аналитичната химия. English Abbreviations in Analytical Chemistry”, Университетско изд. “Св. Климент Охридски”, София, 121 с., 2006; ISBN - 10: 954-07-2299-3; ISBN - 13: 978-954-07-2299-3.
 • Д. Л. Цалев, Атомноемисионна спектрометрия с индуктивно-свързана плазма, в “Лабораторна диагностика на професионалните болести (и екопатология)”, Второ преработено и допълнено издание, под ред. на проф. д-р Д. Д. Чаръкчиев, д.м.н., “Българска Издателска Къща” ЕООД, София, 2006, с. 32–42. ISBN-10: 954-91829-2-4, ISBN-13:978-954-91829-2-7.
 • Д. Л. Цалев, Обучението в областта на метрология в химията в Химическия Факултет на Софийския Университет “Св. Климент Охридски”, в “Метрология и Метрологично Осигуряване 2006, ”Сборник доклади, XVI-ти Научен симпозиум с международно участие (Созопол, 12–16 септ. 2006), Технически Университет, София, Софттрейд, ISBN-10: 954-334-035-8, ISBN-13: 978-954-335-4, с. 396–400; Д. Цалев, Стандартизация, Метрология, Сертификация, 57 (11), 26–31 (2006), “Обучението в областта на метрология в химията в Химическия Факултет на Софийския Университет “Св. Климент Охридски”.
 • Д. Л. Цалев, “Аналитичната химия – в нов век и ново хилядолетие, Analytical Chemistry – in a New Century and in a New Millenium”, в “Алманах на Аналитичната химия в България. Almanac of Analytical Chemistry in Bulgaria”, съставители А. Александров, Р. Борисова, Отговорен редактор Г. Найденов, Редакционна колегия Г. Найденов, П. Бончев, Д. Цалев, А. Александров, Р. Борисова, Европрес, Пловдив, Europress, Plovdiv, 2006, с. 25–34, ISBN 978-954-9357-10-3.
 • Д. Л. Цалев, Източници за информация и контрол на качеството, в “Основи на химичния анализ”, Съставител проф. дхн инж. Рахила Борисова, изд. Водолей, София, 2009, Глава 1, Раздел 1.2, с. 27–44. ISBN 978-954-9415-43-5.
 • Д. Л. Цалев, Атомна спектрометрия. Въведение, в “Основи на химичния анализ”, Съставител проф. дхн инж. Рахила Борисова, изд. Водолей, София, 2009, Глава 4, Раздел 4.1.1, с. 210–214. ISBN 978-954-9415-43-5.
 • Д. Л. Цалев, Атомноемисионна спектрометрия с индуктивно-свързана плазма, в “Основи на химичния анализ”, Съставител проф. дхн инж. Рахила Борисова, изд. Водолей, София, 2009, Глава 4, Раздел 4.1.2, с. 214–226. ISBN 978-954-9415-43-5. Д. Л. Цалев, Атомноабсорбционна спектрометрия, в “Основи на химичния анализ”, Съставител проф. дхн инж. Рахила Борисова, изд. Водолей, София, 2009, Глава 4, Раздел 4.1.3, с. 226–242. ISBN 978-954-9415-43-5.
 • Д. Л. Цалев, Английско-български речник на основните термини и съкращения в химичния анализ, в “Основи на химичния анализ”, Съставител проф. дхн инж. Рахила Борисова, изд. Водолей, София, 2009, Глава 14, с. 506–512. ISBN 978-954-9415-43-5.
 • Д. Цалев, В. Симеонов, Аналитични измервания, в Метрология и измервателна техника. Книга-справочник в 3 тома, под общата редакция на проф. д.т.н. Христо Радев, том 3, Софтрейд, С., Глава 11, с. 93−348, 2012, 903 с. ISBN 978-954-334-094-1.
 • Д. Цалев, В. Симеонов, Аналитические измерения, в: “Метрология и измерительная техника. Книга-справочник в трех томах, под общей ред. проф. д-ра техн. наук Х. Радева, том 3, О. Вячеславова, Д. Грибанов, К. Димитрова, Х. Дюкенджиев, И. Калиманова, И. Николов, К. Сапожникова, В. Симеонов, Б. Сотиров, Р. Тайманов, Д. Цалев, А. Шестаков, пер. с болг. яз. Марии Иговой, Издательский центр ЮУрГУ, Челябинск, 2015, 838 с., Глава 11, стр. 103–390, ISBN 978-5-696-04730-0 (т. 3), ISBN 978-5-696-04552-8.