Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Преподаватели / Гл. асистент д-р Елисавета Младенова

   

Професионална Автобиография

 

Eli_snimka

Елисавета Младенова

Email: elimladenova@chem.uni-sofia.bg

Тел.: + 359 2 8161356

СУ „Св. Кл. Охридски”

Факултет по химия и фармация

бул. „Дж. Баучър” 1

1164 София

Образование

 • Магистър – „Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ”, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2008г.
 • Магистър – „Учител по химия”, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2010г.
 • Доктор по Химически науки (Аналитична химия), СУ „Св. Кл. Охридски”, 2013г.

Професионално развитие

 • Главен асистент, катедра Аналитична химия, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2013 −

Научни интереси

 • Аналитична атомна спектрометрия
 • Анализ на храни, напитки, води
 • Разделяне и предварително концентриране
 • Следови анализ

Избрани публикации (до 5)

 1. E. Mladenova, I. Dakova, I. Karadjova, Chitosan membranes as sorbents for trace elements determination in surface waters, Environ. Sci. Pollut. Res. 18 (2011) 1633–1643
 2. E. Mladenova, I. Dakova, I. Karadjova, M. Karadjov, Column solid phase extraction and determination of ultra-trace Au, Pd and Pt in environmental and geological samples, Microchem. J. 101 (2012) 59–64
 3. E. Mladenova, I. Karadjova, D.L. Tsalev, Review Article: Solid-phase extraction in the determination of gold, palladium, and platinum, J. Sep. Sci. 35 (2012) 1249–1265
 4. E. Mladenova, I. Dakova, D.L. Tsalev, I. Karadjova, Mercury determination and speciation analysis in surface waters, Cent. Eur. J. Chem. 10 (2012) 1175-1182
 5. Balkanska, R., Mladenova E., Karadjova, I. Quantification of selected trace and mineral elements in Royal Jelly from Bulgaria by ICP-OES and ETAAS. J. Apic. Sci., 51(2) (2017) 223‒232.

Списък с публикации

Проектна дейност – (научно-изследователски проекти през последните 5 години)

1. „Традиционни български вина – характеристики и идентификация (BG WINE ®)”, Фонд „Научни изследвания”, член на научния колектив, 2014г. −
2. „Извличане на благородни метали от електронен скрап и рафинирането им до продукти с висока чистота. Охарактеризиране и анализ на получените чисти вещества.”, Фонд "Научни изследвания" при Софийски Университет "Св. Кл. Охридски", член на научния колектив, 2016г.
3. „Повишаване на научния капацитет на Факултета по химия и фармация на Софийски университет като водещ регионален изследователски и иновационен център в областта на съвременните функционални материали” - Materials Networking, Министерство на образованието и науката, програма CSA – Coordination and support action, H2020_TWINN-2015, член на научния колектив, 2016г. -
4. Оценка степента на самоочистване на почвите около бившия металургичен комбинат „Кремиковци”, Фонд "Научни изследвания" при Софийски Университет "Св. Кл. Охридски", член на научния колектив, 2017г.
5. ”Нов подход за определяне ботаническия произход на монофлорни видове пчелен мед”, Фонд „Научни изследвания” – Министерство на образованието и науката, ръководител, 2017г. -
6. „Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден“, Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., член на целевата група, 2017г. -
7. "Охарактеризиране на иглолистен и дъбов манов мед от България по отношение на физико-химични показатели и елементен състав", Фонд "Научни изследвания" при Софийски Университет "Св. Кл. Охридски", ръководител, 2018г.

Преподавателски стаж

Период от до Дисциплина Специалност
От 2013г. Аналитична химия и методи за анализ

Бакалавърска програма Биомениджмънт и устойчиво развитие

Бакалавърска програма Екология и опазване на околната среда

От 2014г. Аналитична химия

Бакалавърска програма Екохимия

Бакалавърска програма Инженерна химия и съвременни материали

Бакалавърска програма Химия

Бакалавърска програма Компютърна химия

От 2014г. Инструментални методи за анализ

Бакалавърска програма Екохимия

Бакалавърска програма Инженерна химия и съвременни материали

Бакалавърска програма Химия

Бакалавърска програма Компютърна химия

Бакалавърска програма Ядрена химия

От 2015г. Аналитична химия и методи за анализ

Бакалавърска програма Биология

Бакалавърска програма Молекулярна биология

От 2015г. Аналитична химия

Бакалавърска програма Биология и химия

Магистърска програма Фармация

От 2017 г. Определяне на микроконцентрации на химични елементи

Бакалавърска програма Химия

(Направление Аналитична химия)

От 2017 г. Аналитична химия Бакалавърска програма Екология и опазване на околната среда
От 2017 г. Методи за анализ Магистърска програма Козметика и битова химия

 

Други научни дейности

Рецензент на публикации в:

 • International Journal of Environmental Analytical Chemistry
 • Water, Air, & Soil Pollution
 • Environmental Science and Pollution Research
 • Arabian Journal of Chemistry
 • Mediterranean Journal of Chemistry