Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Кратка история на катедра Аналитична химия

   

Преподаването по аналитична химия в Софийския университет започва още през 1889 г. във Физико-математическия отдел на Висшето училище от д-р Никола Добрев. Той е автор на първото българско учебно пособие по тази дисциплина, отпечатано през 1891 г. През 1924 г. се обособява и катедра по Аналитична химия, първата в Европа самостоятелна катедра по тази наука. Неин създател и пръв ръководител в течение на 19 год. е проф. Захари Караогланов. Проф. Караогланов реорганизира и обновява лекционните и лабораторните занятия по аналитична химия, като ги поставя на модерна за времето си основа. Той е автор на първите български учебници по тази дисциплина, като “Ръководство по аналитична химия” в две части и “Кратък курс по аналитична химия”. Той организира и системна изследователска работа в областта на тегловния анализ, електрохимичните аналитични методи, качествения анализ и др. Избиран е два пъти за Декан на Физико-математически факултет и за Ректор на Университета. Бил е многократно председател на Съюза на българските химици. След смъртта му през 1943 г. ръководител на Катедрата става Никола Пенчев, заемал този пост до 1971 г. Чл. кор. проф. Пенчев оставя трайна следа в аналитичната наука с изследванията си върху аналитичната химия и геохимията на благородните газове, върху българските минерални води, някои тегловни методи и др. След него Катедрата последователно се оглавява от доц. Л. Кочева, доц. Р. Христова, доц. Ст. Александров (по-късно професор), чл. кор. проф. П. Бончев, чл. кор. проф. Д. Цалев, проф. дхн Р. Джингова и проф. д-р Ст. Цаковски.

 

В катедрата се четат основни курсове по Аналитична химия за студенти от всички специалности от Факултет по Химия и фармация и Биологически факултет, основни курсове по Физични (инструментални) методи за анализ, както и голям брой задължителни и избираеми спец-курсове. По тези дисциплини са написани и множество учебни пособия - учебници, сборници със задачи и др., някои от които са преведени в чужбина (П. Бончев, Д. Цалев).

 

Много богата е и научната дейност на Катедрата. Публикациите на нейните членове (над 1700) се срещат в най-авторитетните международни списания, където се помества над 80% от научната продукция на Катедрата, а нейните представители участват в издаването на такива списания като членове на редакционни съвети и рецензенти. Наши преподаватели са написали и ред монографични трудове, някои от които са преведени или издадени в чужбина. Членове на Катедрата са носители и на национални и чуждестранни отличия за наука.