Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / ПРАКТИКИ по програма ЕРАЗЪМ

   

13.06.2014

 

Уважаеми колеги,

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява втори конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по програма Еразъм+ за 2014/2015 г.

Детайлна информация относно възможностите за провеждане на практики, условията за кандидатстване и необходимите документи, са публикувани на уеб-сайта на СУ „Св. Климент Охридски“.

 

Краен срок за кандидатстване: 3 октомври 2014 г.

 

Отдел „Международна дейност и протокол“

Ректорат, стая 19,

тел.: 02/ 9308422, 9308416

e-mail: ttsaneva@admin.uni-sofia.bg

 

 

МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

ОТ СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ – КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1

2014 / 2015 г.

Erasmus-Praktiki2014

 

 

Уважаеми студенти и докторанти,

 

През настоящата година Европейската комисия присъди на СУ „Св. Климент Охридски“ разширена Университетска харта Еразъм за периода 2014/2020 година, която дава възможност на нашия университет да предложи на студентите и докторантите да участват в мобилност с цел практика.

 

Практиките в чужбина са допустими по време на обучението за придобиване на Бакалавърска, Магистърска или Докторска степен, като мобилността трябва да бъде реализирана по време на обучението или до една година след завършването на студента. Задължително условие е практиката тематично да съответства на областта на знание/специалността на студента/докторанта.

 

Целта на мобилността е придобиване на специфични практически умения по специалността на студента/докторанта.

 

Мобилностите с цел практика за студенти и докторанти от СУ „Св. Климент Охридски“ ще се осъществяват в партньорство с Консорциума за студентски практики ЕРАЗЪМ – “Асоциация за подпомагане на академичната общност” (АПАО) http://isic.bg/

 

Продължителността на мобилността с цел практика може да бъде от 2 месеца до 12 месеца, като се прилага правилото на Европейската комисия, че общата продължителност на мобилността с цел обучение и мобилността с цел практика не може да надвишава 12 месеца за една образователно-квалификационна степен. Пример: Студент в ОКС Бакалвър, който е участвал в мобилност с цел обучение с продъжителност 6 месеца, може да кандидатства за мобилност с цел практика за не повече от 6 месеца.

 

Период на провеждане на практиките – от 1 октомври 2014 г. до 30 септември 2015 г.

 

Къде може да се реализират практиките:

Студентите/докторантите могат да осъществят практика по програма Еразъм+ във всички държави – членки на Европейския съюз: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Кипър, Испания, Италия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватска, Чешка Република и Швеция. Относно допустимостта за осъществяване на мобилност в държави, които не са членки на ЕС (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Турция), кандидатът следва да се осведоми допълнително.

 

Приемащ работодател по програма Еразъм+ може да бъде:

  • Висше учебно заведение, на което е присъдена Еразъм харта
  • Всяка публична или частна организация, която предлага възможности за труд, напр.:

- Публично или частно малко, средно или голямо предприятие (вкл. социални предприятия);

- Местна, регионална или национална публична институция;

- Социален партньор или друга организация, като Търговска камара, браншова/професионална организация и профсъюз;

- Изследователски институт;

- Фондация;

- Училище, институт, обучителен център (на всички нива, вкл. професионално образование и образование за възрастни);

- Неправителствена организация, асоциация;

- Институция за кариерно развитие, професионално ориентиране и информационни услуги.

 

Важно: не се допуска осъществяване на мобилност с цел практика в:

  • Институции на ЕС или други органи на ЕС, вкл. специализирани агенции (изчерпателен списък е наличен на уеб-сайт: ec.europa.eu/institutions/index_en.htm)
  • Дипломатически представителства
  • Организации, които управляват програми на ЕС (напр. Национални агенции), с цел избягване на конфликт на интереси и/или двойно финансиране

Критерии за допустимост на кандидатите:

1. Кандидатите трябва да са граждани на държава, участваща в програмата ”Еразъм+”, легитимни за участие в Ключова дейност 1, Образователна мобилност във висшето образование, или студенти/докторанти, официално признати от такава държава за бежанци, лица без гражданство или постоянно пребиваващи чужденци.

2. Студенти/докторанти, които нямат статут на бежанци, на лица без гражданство или статут на постоянно пребиваващи чужденци в държава, участваща в програмата, могат да осъществят мобилност, в случай на свободни места и има неусвоени средства. САМО при наличие на свободни места и неусвоени средства могат да бъдат избирани за участие в програмата и студенти, които са граждани на страна извън ЕС, записани в редовна форма на обучение.

3. Да са записани в бакалавърски или магистърски курс за годината, през която ще реализират практиката, или да са докторанти, независимо от формата на обучение.

4. Студенти, които преди началото на практиката имат успешно завършени първи два семестъра на следването си в ОКС „Бакалавър“. Студентите в първи курс на ОКС „Магистър“ са легитимни участници в Еразъм практиките.

5. Да владеят езика, на който ще се провежда практиката.

6. Да отговарят на изискването - всеки студент има право на максимум 12 месеца мобилност по програма Еразъм+ (общо обучение и практика) за всяка ОКС - бакалавър, магистър, докторант (важи от учебната 2014-2015 година). За специалности, завършващи с присъждане на магистърска степен (Право, Медицина) е допустима мобилност с продължителност до 24 месеца.

7. Да имат минимален успех от обучението в СУ „Св. Климент Охридски“ – Мн. добър 4.50. За бакалаври се взема средният успех до момента на кандидатстването за мобилността. За новозаписани магистри се взема средния успех от следването от бакалавърската степен и дипломната защита/държавния изпит. За докторанти се взема среден успех от приемните изпити.

8. Не се допуска едновременно провеждане на мобилност с цел обучение и мобилност с цел практика по програма „Еразъм +”.

 

Всички условия и документи, свързани с конкурса, са публикувани на уеб-сайта на СУ, секция „Международна дейност“.

 

Пълна информация за програмата (pdf)

 

ДОКУМЕНТИТЕ В СЕ ПОДАВАТ ЛИЧНО ДО 15 ЮЛИ 2014 Г. В КАБИНЕТ 19 - МЕЖДУНАРОДЕН ОТДЕЛ - РЕКТОРАТ

Образцец 1 - Заявление (doc)

Образец 2 - Invitation (doc)

Образец 3 - Learning Agreement for traineeships (doc)