Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Учредяване на Club of Sophia, 15-та международна конференция на Стопанския факултет

   

08.10.2012

 

СВЕТОВЕН ФОРУМ ЗА УСТОЙЧИВО ОБЩЕСТВО

КЛУБ „СОФИЯ“

 

 

Мисия

 

Още в началото на 70-те години Римският клуб обяви, че в резултат от интензивното използване на ограничените природни ресурси хората бързо ще достигнат кризисна точка. Оттогава бяха взети много мерки за устойчиво използване на ресурсите и за защита на околната среда. Устойчивото развитие стана световно движение с фокус върху устойчивото използване на ресурсите. Въпреки това, то не успя да съществено да забави движението към потенциална катастрофа.

Въпросите за устойчива среда се простират далеч извън опазване на околната среда и устойчиво използване на ресурсите, като включват икономическата и социална устойчивост на човешкото общество. Особено последните въпроси изискват ново мислене и действия, които се отличават от традиционните модели.

Клуб „София” счита за своя задача да инициира международно движение, основано на науката, за създаване на устойчиво общество, което обединява устойчивост на обществото, икономиката и околната среда със стимули за промяна на поведението на хората. Финансовата и икономическа криза от миналите години показа, че устойчиво развитие на обществото и икономиката изисква основни промени в икономическата теория, нормите на човешко поведение и ценностната система на обществото.

Съществуващата икономическа теория е построена основно върху доминиращата роля на принципа на собствената полза. Това е нужно, но не е достатъчно условие за устойчивото общество. За да е устойчиво, обществото се нуждае от дългосрочно равновесие като добавя принципа за всеобща полза и като отчита нуждите на днешния и утрешен ден. Балансирането на обществената и лична полза водят до хармония в обществото в дългосрочен план. Това не е нещо ново. То е основен компонент на класическата творба на Адам Смит „Богатството на нациите” и „Теорията на моралните чувства”. За съжаление, повечето от последните идеи на икономическата теория се отнасят към първото и пренебрегват последното. Това доведе до съществени диспропорции в нормите на човешкото поведение, бидейки насочено главно към общество на максимизиране на печалбата.

В настоящия момент теоретични разработки, най-вече в Институционалната икономика, анализират правилата и нормите на поведение на хората в обществото В близкото минало се откроиха тенденции като Доброто корпоративно управление, Социална отговорност на фирмите, Социално предприемачество, които адресираха общите ценности на обществото.

Клуб „София” е форум на тези, които споделят ценностна система, основана на хармонията между природата и обществото, хармонията между ценностите на личността и обществото, същевременно балансирайки обществените и частни интереси и като се отчитат нуждите за ефективност. Тази хармония всъщност е отражение на мъдростта на древните общества.

София означава „мъдрост”.

Клуб „София” е за всички хора по света, които искат да живеят в мъдро общество. Мъдрото общество обединява в устойчиво цяло екология, икономика и общество.

Ние не само разпознаваме проблема, ние предлагаме решения. Ние искаме да инициираме обединение на различните науки в една наука за глобално устойчиво развитие – със силна и ефективна връзка с реалните потребители.

 

Световен форум за устойчиво общество

15-та годишна конференция за „Обществена устойчивост чрез конкурентоспособност с качествен растеж”

12 – 13 октомври 2012 г. Софийски университет, София, България

 

Клуб „София” е иницииран от два университета: Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Хумболтовия университет в Берлин, Германия.

Всяка година Клуб „София” ще организира в Аулата на Софийския университет в България, Световен форум за устойчиво общество, канейки водещи учени, изследователи, преподаватели и предприемачи, за да се обсъдят различните начини за създаване на устойчиво общество. Световният форум за устойчиво общество е продължение на Годишната конференция на Стопанския факултет към Софийския университет.