Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2011 / Програми за изпити / Изобразително изкуство

   

Кандидатите за специалност Изобразително изкуство полагат следните изпити:

1. Рисуване по натура

За рисуване по натура кандидатът закупува със собствени средства хартията за рисуване от книжарницата на ФНПП (бул. "Шипченски проход" 69А) в деня на изпита по време на регистрацията. Останалите материали (моливи, креда или въглен, бои, гуми, четки, съдове за вода и др.) също се осигуряват от самия кандидат. Каниддатът избира един от двата варианта:
а) Натюрморт (с молив, креда или въглен) - 4 часа, формат 50/65 см.
Изброените материали са равностойни помежду си и се използват по избор от кандидата, без този избор да влияе върху оценката.
Ясно оформена, конструктивна, правилно композирана рисунка от съответна определена гледна точка със строго придържане към видимите (перспективните) изменения на линиите, формите и светлосянката.
или
б) Цветна задача (акварел, темпера, акрил) - 4 часа, формат 50/65 см.
Интерпретация на група предмети по отношение на композиция, цвят и форма. Предметите се задават от комисия, без да са композирани предварително. Всеки кандидат подбира броя, начина на композиционно изграждане, цветовата гама и третирането на формата. Възможни варианти на цветната задача: обемно-натурно/декоративно-плоскостно. Всеки кандидат избира варианта, без този избор да влияе върху оценката.

2. Събеседване

До събеседването се допускат кандидати, издържали успешно изпитите по Рисуване по натура (Натюрморт илиЦветна задача). Всеки кандидат задължително трябва да отговори на следните въпроси:
1. Споделете впечатленията си от посетени у нас художествена изложба, музей, галерия или друга изява на художници
2. Изяснете особеностите на творческия процес и изразните средства във Ваши творби, които сте представили на събеседването в оригинал.

Методически указания
В хода на събеседването се изявяват и интересите на кандидата по отношение на съвременния художествен живот. Кандидатът споделя своите впечатления и оценки от посетени изложби, галерии, музеи, според възможностите, с които разполага, за да се запознае с тях (в София или в страната). Поощрява се също самостоятелността на подбора и преценката, а не количеството на фактите.
Кандидатът предтавя свои творби, избрани по лична преценка в оригинал. Поощрява се умението му да изложи мотивирано и убедително идеите, намеренията и задачите, които са го ръоводили при избора на един или друг проблем, тема, сюжет, жанр и т.н. при осъществяване на дадена творба.

Забележки:
1. Не се разрешава подмяна на листовете, освен в случай на фабричен дефект (скъсване, замърсяване, прегъване), който не позволява качествено и своевременно изпълнение на рисунката, подмяната се извършва преди началото на изпита.
2. Изпитът е анонимен. Забранява се поставянето на каквито и да е надписи и знаци по листовете. При установяване на подобни нарушения изпитът на дадения кандидат се анулира.
3. Изпитът Събеседване разкрива комуникативните езикови умения на кандидата, неговата способност за диалог. Поощрява се правилната българска реч, ясното произношение, плавната мисъл, бързите и адекватни реакции при събеседването, спокойствието, уверените отговори и отстояването на собственото мнение и позиции с нужната степен на обоснованост.
4. Максималният бал е 12. Образува се от: оценката от изпита по Натюрморт или оценката от изпита Цветна задача плюс оценката от изпита по Събеседване.