Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Магистърски програми / Геолого-географски факултет / 4.4. Науки за Зeмята / Специалност География / Географски информационни системи и картография

   
  • Магистърска програма: Географски информационни системи и картография (ГИСК) – за специалисти*

 

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна/задочна

Ръководител: доц. д-р Евгения Сарафова

бул. Цар Освободител 15, каб. 279-Б
тел.: 02 9308 411
е-mail: evgenia@gea.uni-sofia.bg

Секретар: Ина Илчева

бул. Цар Освободител 15, каб. 268 / 281-А
тел.: 02 9308 384 / 02 9308 277
е-mail: voislavova@gea.uni-sofia.bg

 

Квалификационна характеристика

Учебен план - редовно обучение
Учебен план - задочно обучение

 

Разпис на лекциите:

Първи курс - редовно обучение
Първи курс - задочно обучение

 

Студентите получават интегрирана теоретична и практическа подготовка в един от четирите модула: Географски информационни системи, Картография, Сателитни дистанционни изследвания, Безпилотни летателни системи. Това дава възможност на дипломираните в тази магистърска програма студенти да намерят професионална реализация като висококвалифицирани специалисти в: областта на градоустройственото проектиране и регионалното управление; опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси; частния бизнес и фирми, използващи в своята дейност съвременни геоинформационни технологии; кадастъра и кадастралната евиденция; управлението на транспортните системи и навигацията; управлението на кризисни ситуации чрез въздушно видеонаблюдение и заснемане с безпилотна летателна система, военното дело и топографията; картографската издателска дейност; научни институции и висши училища, в които се извършва преподавателска и научно-изследователска дейност в областта на Географските Информационни Системи, Картографията и Дистанционни изследвания и придобиване на пространствена информация чрез Безпилотна Летателна Система.

Обучението протича в 2 семестъра. Първият семестър е зимен и включва 6 задължителни дисциплини по фундаментални за тематиката на магистърската програма проблеми.

През втория (летен семестър) се избира обучение в един от четирите профилиращи модули (ГИС, Картография, Сателитни дистанционни изследвания, Дистанционни изследвания чрез Безпилотни летателни системи), като студентът трябва да избере общо минимум 5 дисциплини, от които 3 дисциплини са от избрания модул и 2 дисциплини от останалите три модула. Това става в съответствие с желанието на студента и насоките от страна на неговия научен ръководител или ръководителя на магистърската програма.

Дипломирането се осъществява чрез разработване и защита на магистърска теза. Изборът на научен ръководител е обвързан с избора на профилиращ модул и се осъществява след края на първия семестър.

*специалисти са кандидати, които са завършили специалностите География, Регионално развитие и политика, Туризъм, Геология, История и география, География и биология, Геодезия, Биомениджмънт и устойчиво развитие, Геопространствени системи и технологии, Информатика, Компютърни системи и технологии

 

  • Магистърска програма: Географски информационни системи и картография (ГИСК) – за неспециалисти*

 

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна/задочна (обучение срещу заплащане)
Прием: летен семестър

Ръководител: доц. д-р Евгения Сарафова

бул. Цар Освободител 15, каб. 279-Б
тел.: 02 9308 411
е-mail: evgenia@gea.uni-sofia.bg

Секретар: Ина Илчева

бул. Цар Освободител 15, каб. 268 / 281-А
тел.: 02 9308 384 / 02 9308 277
е-mail: voislavova@gea.uni-sofia.bg

 

Квалификационна характеристика

Учебен план - редовно обучение
Учебен план - задочно обучение

 

Разпис на лекциите:

Първи курс - задочно обучение

 

Студентите получават интегрирана теоретична и практическа подготовка в четири модула: Географски информационни системи, Картография, Сателитни дистанционни изследвания и Безпилотни летателни системи. Това дава възможност на дипломираните в тази магистърска програма студенти да намерят професионална реализация като висококвалифицирани специалисти в: областта на градоустройственото проектиране и регионалното управление; опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси; частния бизнес и фирми, използващи в своята дейност съвременни геоинформационни технологии; кадастъра и кадастралната евиденция; управлението на транспортните системи и навигацията; управлението на кризисни ситуации чрез въздушно видеонаблюдение и заснемане с безпилотна летателна система; военното дело и топографията; картографската издателска дейност; научни институции и висши училища, в които се извършва преподавателска и научноизследователска дейност в областта на Географските Информационни Системи, Картографията и Дистанционни изследвания и придобиване на пространствена информация чрез Безпилотна Летателна Система.

Обучението протича в 3 семестъра. Първият (летен) семестър включва 5 задължителни подготвителни дисциплини за приравняване на подготовката на кандидатите към нивото на учебния план на специалност География, ОКС „бакалавър“,

Вторият семестър е зимен и включва 6 задължителни дисциплини по фундаментални за тематиката на магистърската програма проблеми.

През третия (летен) семестър се избира обучение в един от четирите профилиращи модули (ГИС, Картография, Сателитни дистанционни изследвания, Дистанционни изследвания чрез Безпилотни летателни системи), като студентът трябва да избере общо минимум 5 дисциплини, от които 3 дисциплини са от избрания модул и 2 дисциплини от останалите три модула. Това става в съответствие с желанието на студента и насоките от страна на неговия научен ръководител или ръководителя на магистърската програма.

Дипломирането се осъществява чрез разработване и защита на магистърска теза. Изборът на научен ръководител е обвързан с избора на профилиращ модул и се осъществява след края на първия семестър.

*неспециалисти са кандидати, които не са завършили специалностите География, Регионално развитие и политика, Туризъм, Геология, История и география, География и биология, Геодезия, Биомениджмънт и устойчиво развитие в следните университети: СУ „Св. Климент Охридски“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ПУ „Паисий Хилендарски“, ЮЗУ „ Неофит Рилски“, ШУ „Епископ Константин Преславски“, УАСГ