Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Екология и опазване на околната среда / Опазване на околната среда / Кандидатстване

   

Ръководител: проф. д-р Анелия Кенарова
е-mail: kenarova@biofac.uni-sofia.bg
тел.: 02 8167 361
Секретар: доц. д-р Силвена Ботева
е-mail: sbboteva@biofac.uni-sofia.bg

Срок на обучение: 2 семестъра За формиране на състезателния бал се взема оценката по балообразуваща дисциплина: Екология или Екология и опазване на околната среда или друга дисциплина от дипломата за ОКС бакалавър или ОКС магистър след средно образование по преценка на ръководителя на магистърската програма).

Форма на обучение: редовна (държавна поръчка и платено обучение)
Прием: зимен семестър

За формиране на състезателния бал се взема оценката по балообразуваща дисциплина: Екология или Екология и ООС.

Балът за кандидатстващите по държавна поръчка се формира като сума от:
а) средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование;
б) оценката по балообразуващата дисциплина;
в) оценката от изпит по Опазване на околната среда пред комисията по селекция на кандидат-магистри, умножена с коефициент 2.

Приемът за обучение срещу заплащане е по документи с минимален успех от дипломата за ОКС Бакалавър или ОКС магистър след средно образование – Добър.

Балът за кандидатстващите в платената форма на обучение се формира като сума от:
а) среден успех от семестриалните изпити;
б) успех от държавните изпити;
в) оценката по балообразуващата дисциплина.

Основните акценти в магистърската програма по опазване на природната среда са в областта на опазването и възпроизводството на биологичното разнообразие, замърсяването на основните среди на обитание и влиянието му върху компонентите на биоценозата, опазването на въздуха, водите и почвите от замърсяване, поддържането и управлението на защитените територии, оценката на въздействието върху околната среда и др.

Завършилите специалисти могат да се реализират в научни институти на БАН и ССА, висши учебни заведения, системата на МОСВ и нейните подразделения, общини, пречиствателни станции, държавни, общински и частни фирми, НПО и др.

 

Теми за събеседване по Опазване на околната среда

1.Структура на популациите. Основни видове. Механизми на тяхното изграждане и поддържане. Динамичност и биологично значение.

2.Нарастване на популациите. Типове популационен растеж. Биотичен потенциал. Капацитет на средата. Регулация на числеността на популациите.

3.Екологична ниша. Нишата като хиперобем. Фундаментална и реализуема екологична ниша. Припокриване на нишите и конкуренция. Екологични еквиваленти.

4.Междувидови взаимоотношения - междувидова конкуренция, хищничество, паразитизъм, аменсализъм, коменсализъм, протокооперация, мутуализъм. Същност, примери, значение.

5. Природни съобщества. Екологични доминанти. Структура на природните съобщества. Типове пространствена и екологична структура. Показатели за видовата структура на съобществата. Екотон и граничен ефект. Денонощна и сезонна изменчивост. Сукцесия, същност, особености.

6.Екосистема. Същност, структура. Продуктивност и продукция. Хранителни вериги, хранителни мрежи и трофични нива. Екологични пирамиди. Универсален модел за потока на енергията през екосистемите.

7.Водните ресурси на Земята. Замърсяване на водата и отражението върху живите организми. Източници на замърсяване. Химично, физично и биологично замърсяване. Контрол и управление на качеството на водите.

8.Увреждане и замърсяване на почвите. Източници на замърсяване на почвите. Ерозия, засоляване, заблатяване, замърсяване и пряко унищожение на почвите. Контрол и управление на качеството на почвите.

9.Замърсяване на въздуха. Видове замърсители и източници на замърсяване. Ефекти на замърсяването върху състоянието на околната среда. Контрол и управление на качеството на въздуха.

10.Опазване на природата. Биологичното разнообразие на България. Категории защитени територии и защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА-2000 в България.