Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / FEBA TV - видео новини / Видео-новини и медийни участия / Гл. ас. д-р Десислава Калчева коментира Националната инвестиционна програма за общините в статия за capital.bg

   

15.03.2024

 

Гл. ас. д-р Десислава Калчева коментира Националната инвестиционна програма за общините в статия за capital.bg. Общинската инвестиционна програма е в размер на близо 4 млрд. лв. и обхваща финансирането на над 1600 общински проекта.

В статията са анализирани критериите за подбор на проектите. Максималният размер на финансирането на община зависи от категорията, в която общината попада според категоризацията на общините в България.

Screenshot 2024-03-15 131511

Максималният размер на финансиране за най-малките общини с категория V е 6 млн. лв. Категоризирането на общините, районите, кметствата и населените места се извършва по методика, която се утвърждава от министъра на регионалното развитие и благоустройството. През месец май 2024 г. се очаква нова категоризация.

Идентифицират се някои рискове по изпълнение на програмата, като например достатъчно дълги ли са заложените срокове за изпълнение на проектите и ще се спазят ли фискалните показатели, заложени в чл. 94 от Закона за публичните финанси.

В статията също така са разгледани предходните правителствени инвестиционни програми, насочени към местните власти, а именно Публичната инвестиционна програма от 2014 г. и Инвестиционната програма от 2022 г., както и постигнатите резултати.

Анализът представя европейския опит по отношение на структурирането на подобен тип програми. Посочва се, че в някои държави успешно се комбинира дълговото финансиране с капиталова субсидия, което води до по-висока фискална дисциплина при общините и по-задълбочен подбор на общински проекти. Разгледани са базовите постановки на Европейската харта за местно самоуправление. В заключение се посочва, че подкрепата на общините чрез целеви грантове се приема като сигнал за засилване на централизацията.

Цялата статия.