Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Физическо възпитание и спорт / Спортни дейности и туризъм (за завършили специалности с учителска правоспособност)

   

Срок на обучение: 2 семестъра

 

Форма на обучение: редовна (платено обучение)

 

Ръководител: проф. д-р Ирен Пелтекова

 

e-mail: peltekova@uni-sofia.bg

 

 

 

Програмата има за цел подготовката на високо квалифицирани спортно-педагогически кадри с познания за осъществяване на спорт- но-туристическата дейност на ученици и младежи за организиране на спортни прояви и първенства в организации и структури в областта на спорта.

Завършилите магистърската програма придобиват професионална квалификация: организатор, спортни прояви и първенства; преподавател, спортни дейности и туризъм в извънкласни и извънучилищни дейности. Условия за кандидатстване: В програмата могат да кандидатстват завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ със специалности с учителска правоспособност по физическо възпитание и спорт, педагози със специализация по физическо възпи- тание и спорт, завършили преквалификация по физическо възпитание и спорт, треньори по вид спорт.

 

Срокът на обучение е два семестъра, редовна форма, обучение срещу заплащане.

Класирането на кандидатстващите за платената форма на обуче- ние става по успех от дипломата за бакалавърска степен или висше образование. До участие в класиране за обучение срещу заплащане се допускат само кандидати, завършили висшето си образование с успех не по-нисък от добър. При подготовката на студентите в магистърската програма се прилага смесен вариант на обучение, чрез който се съчетават присъствени и виртуални занимания. По този начин се осигурява независимост от време и място с използване на електронна платформа. Така се постига индивидуализация и диференциация на учебния процес, с възможност за прилагане на различни стилове на преподаване и учене, организация на съвместни синхронни и асинхронни учебни дейности в процеса на обучение.