Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърска програма "Енергийни пазари и услуги" / Дипломантите от Катедра „Икономика и управление по отрасли“ успешно защитиха магистърските си тези

   

06.03.2023

 

На 28 февруари 2023 г. тридесет и пет дипломанти от Катедра „Икономика и управление по отрасли“ на Стопански факултет завършиха успешно обучението си със защити на дипломни работи пред държавна изпитна комисия. Дипломантите са от магистърските програми „Енергийни пазари и услуги“, „Икономика и управление на публични ресурси“, „Отговорно и устойчиво управление“ и „Фасилити мениджмънт.

magistri

Успешно защитилите дипломанти са:

 • Аделина Стоичкова с тема „Управление на ПЧП за изграждане на инфраструктурата в София-град“ и научен ръководител доц. д-р Савина Михайлова-Големинова
 • Александра Георгиева с тема „Оценка на екологичните ефекти при развитието на вятърни мощности в морските пространства“ и научен ръководител гл.ас. д-р Мария Трифонова
 • Александър Томовски с тема „Готовността на банковия сектор за финансиране постигането на въглероден неутралитет в Европа” и научен ръководител доц. д-р Марселен Йовоган
 • Ангел Алтавански с тема „Управление на проект за подмяна на оборудване в електроенергийна мрежа във връзка с нов европейски регламент относно флуорсъдържащите парникови газове“ и научен ръководител доц. д-р Атанас Георгиев
 • Антоанета Лазарова с тема „Устойчиво управление на капиталовите разходи във веригата за доставки“ и научен ръководител доц. д-р Марселен Йовоган
 • Божидар Николов с тема „Развитие на устойчив градски транспорт в гр. Плевен в условия на енергиен преход. Преглед и оценка на ключови индикатори“ и научен ръководител доц. д-р. Атанас Георгиев
 • Боян Захариев с тема „От икономика на акционерите към икономика на заинтересованите страни“ и научен ръководител доц. д-р Марина Стефанова
 • Валентина Симеонова с тема „Предизвикателства и възможности на малките и средните предприятия в туризма в условията на пандемия / по примера на „Валенти7“ ЕООД-туристическа агенция от 2002 г.-2023 г./“ и научен ръководител проф. д. ик. н. Соня Милева
 • Васил Стойков с тема „Възможности за ретрофит на индустриално - производствена сграда в с. Виноградец, област Пазарджик - финансов анализ, екологично въздействие на преустройствата, възможности и предизвикателства“ и научен ръководител гл.ас. д-р Петър Ташев
 • Венелина Абаджиева с тема „Капитализъм на заинтересованите страни - приложение в отделните индустрии“ и научен ръководител гл.ас. д-р Емил Митов
 • Венелина Иванова с тема „Читалищата в България като културни центрове на общността и устойчива институция във времето“ и научен ръководител доц. д-р Марина Стефанова
 • Венцислав Маджаров с тема „„Зелената” сделка като възможност за подпомагане на справедлив енергиен преход“ и научен ръководител доц. д-р Иван Брешков
 • Владимир Крумов с тема „Икономически потенциал за развитието на вятърни електроцентрали в българската акватория на Черно море“ и научен ръководител гл.ас. д-р Мария Трифонова
 • Десислава Колева с тема „Мотивaция нa служителите в „УниКредит Булбaнк“ кaто фaктор зa ефективно и устойчиво управление“ и научен ръководител прoф. д. ик. н. Сoня Милeвa
 • Дияна Стоянова с тема „Европейска рамка и възможности за финансиране на проекти за декарбонизация и устойчива градска мобилност на примера на обществения автотранспорт в Столична община“ и научен ръководител доц. д-р Савина Михайлова-Големинова
 • Дочо Вълчев с тема „Проектиране и изграждане на фотоволтаична електроцентрала – анализ между разходи и ползи” и научен ръководител гл.ас.д-р Мария Трифонова
 • Елена Циброва с тема „Рехабилитация на въглищните топлоелектрически централи с малки модулни реактори“ и научен ръководител д-р инж. Ивайло Найденов
 • Ивелина Руневска с тема „Ролята на ядрената енергетика в устойчивия енергиен преход“ и научен ръководител д-р инж. Ивайло Найденов
 • Ивона Манолова с тема „Управление на летищната дейност чрез концесия“ и научен ръководител доц. д-р Савина Михайлова-Големинова
 • Йорданка Миронова с тема „ESG / Интегрирана отчетност на социално предприятие в България“ и научен ръководител доц. д-р Марина Стефанова
 • Калинка Динева с тема „Изграждане на фотоволтаична система върху покрив на административна сграда-финансови и екологични възможности и предизвикателства“ и научен ръководител гл.ас. д-р Петър Ташев
 • Катрин Михайлова с тема „Възможности и перспективи за прилагане на принципите на устойчивото земеделие на общинско ниво в България“ и научен ръководител проф. д-р Теодора Георгиева
 • Любомира Любенова-Лютакова с тема „Изследвания и политики за опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни природни бедствия в България“ и научен ръководител доц. д-р Велимира Стоянова
 • Мариела Георгиева с тема „Влияние на устойчивото управление върху конкурентоспособността на „Уникредит Булбанк““ и научен ръководител проф. д. ик. н. Соня Милева
 • Мария Цветанова с тема „Устойчиво лидерство в автомобилната индустрия“ и научен ръководител проф. д. ик. н. Соня Милева
 • Михаела Кастелова с тема „Предизвикателства пред социалното предприемачество в България“ и научен ръководител проф. д-р Теодора Георгиева
 • Моника Величкова с тема „Икономическо влияние на европейското финансиране в сектор „Земеделие“ за периода 2014 — 2020 г.“ и научен ръководител проф. д-р Теодора Георгиева
 • Николай Банчев с тема „Преход на електроенергийната система на Република България към енергийна устойчивост - особености, предизвикателства, решения“ и научен ръководител гл.ас. д-р Мария Трифонова
 • Светлана Илиева с тема „Минало, настояще и бъдеще на зелените инструменти“ и научен ръководител гл.ас. д-р Емил Митов
 • Светослав Димитров с тема „Икономически ползи от изграждането и експлоатацията на покривни ФтЕЦ за собствени нужди в малки и средни производствени предприятия“ и научен ръководител доц. д-р Атанас Георгиев
 • Стела Лечева с тема „Изследване готовността на български дружества от текстилния сектор за осъществяване на корпоративна надлежна проверка“ и научен ръководител доц. д-р Марина Стефанова
 • Стефка Чалъшкан с тема „Ролята на бизнеса за опазване и съхранение на природните ресурси в България“ и научен ръководител доц. д-р Велимира Стоянова
 • Теодора Панайотова с тема „Ролята на втечнения природен газ в енергийния микс на Европа и значението му за обезпечаването на потреблението на природен газ“ и научен ръководител д-р инж. Ивайло Найденов
 • Цвета Дочева с тема „Отчитане на корпоративната социална отговорност в нефинансовите доклади на трите най-големи мобилни оператора в България – „Виваком“, „Йетел“ и „А1”” и научен ръководител доц. д-р Марина Стефанова
 • Яна Веселинова с тема „Фактори за привличане на клиенти в електроенергийния пазар на дребно“ и научен ръководител доц.д-р Атанас Георгиев