Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Кандидатстване

   

Обучението се провежда в катедрите на Факултета, които включват хабилитирани преподаватели по съответните научни специалности.

Редовните и задочните докторантури, предложени от Геолого-географския факултет и одобрени от Академическия съвет на Университета, се обявяват за всяка академична година.

Кандидатстването по съответните научни специалности става според условия и ред, установени от действащия Правилник на Софийския университет и подробно описани в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ .

За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационната степен “магистър”.

Необходимите документи за кандидатстване се представят в сектор „Докторанти“ към СУ от 1 септември до 31 октомври 2022 г.

Програмите за конкурсните изпити се изготвят от научните звена на Факултета.

 

С П И С Ъ К

на заявени докторантури за прием от ГГФ за 2022-2023 година

 

 

 

Шифър

 

Професионално направление

 

Докторска програма + Конспект

Образователна и научна степен „Доктор”
Редовно Задочно
1. 4.4 Науки за Земята Геология и проучване на полезните изкопаеми 1 -
2. 4.4 Науки за Земята Регионална геология 1 -
3. 4.4 Науки за Земята Картография (Тематично географско картографиране) 1 -
4. 4.4 Науки за Земята География на страните (Регионална и политическа география) 1 -
5. 4.4 Науки за Земята Икономическа и социална география 1 -
6. 4.4 Науки за Земята География на населението и селищата 1 -
7. 4.4 Науки за Земята Климатология 1 -
8. 4.4 Науки за Земята Хидрология на сушата и водните ресурси 1 -
9. 4.4 Науки за Земята Геоморфология и палеогеография - 1
10. 4.4 Науки за Земята Физическа география и ландшафтознание 1 -
11. 4.4 Науки за Земята Биогеография и география на почвите 1 1
12. 4.4 Науки за Земята География на рекреацията и туризма 1 -
13. 3.7 Админстрация и управление Регионално развитие 3 -
14. 1.3 Педагогика на обучението по… Методика на обучението по география 1 -
ОБЩО 15 2