Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / В рамките на проекта INNOAIR е изготвен наръчник „131 идеи за овластяване“

   

10.06.2021

 

Колкото по-мобилни стават всички хора, толкова по-големи стават отрицателните ефекти от транспорта върху околната среда и здравето. В градовете замърсяването, задръстванията и шумът се усещат най-много. Транспортната система на европейските градове се стреми да постигне своята зелена и дигитална трансформация и да стане по-устойчива при евентуални бъдещи кризи. Това обаче изисква значителни промени в обществените практики и в поведението на гражданите, общностите, публичните и частните организации. Тези промени включват, наред с други области, навиците за придвижване, намаляването на емисиите от трафика и потреблението на енергия/ресурси, осъзнаване на отговорността за околната среда, личното здраве и благосъстояние.

UIA_SUMCWeb

Този екологосъобразен преход не може да стане „отгоре-надолу“. Социалната промяна трябва да бъде справедлива и приобщаваща, като поставя хората на първо място. Изискват се амбициозни действия за ангажиране на хора, общности и организации, както и структурни мерки за подкрепа на засегнатите групи. Затова се нуждаем от ускорена промяна в поведението на гражданите към по-устойчиви модели. Трябва пряко да включим гражданите в осъзнаването на личното им въздействие върху климата и околната среда, като това да доведе до промяна в поведението им, ограничаване на широкото използване на частни превозни средства, намаляване на личния им въглероден отпечатък и предприемане на действия на обществено ниво към по-устойчиво бъдеще.

Ето как разбираме овластяване:

„Процес, чрез който хората увеличават достъпа си до знания, ресурси и правомощия за вземане на решения и повишават осведомеността си за участие, за да достигнат ниво на контрол над собствената си среда.“

Овластяването не може да бъде предоставено от трета страна. Онези, които ще бъдат овластени, трябва да го поискат и припознаят. Целта на този наръчник е да предостави практически примери и предложения за овластяване. Те са групирани по актьори, които влияят на живота на повечето хора. Местните власти, бизнеса, университетите и образователните институции определят „правилата на играта“, които оформят взаимодействието и индивидуалния избор. Те трябва да покажат пътя, по който да тръгне местната общност. Представените тук примери и идеи се основават на проучване, проведено в София, което ангажира над 450 лица и 15 компании и институции чрез фокус групи, дълбочинни интервюта, дизайн семинар и онлайн въпросници, както и на анализи на документи.

Надяваме се, че те биха могли да насърчат, вдъхновят и предизвикат и други да се включат в процеса на овластяване с цел преминаване към устойчива нисковъглеродна градска мобилност. Овластяването е продължителен процес, а не дестинация. Няма крайна цел. Човек не стига до етап на овластяване в абсолютен смисъл, но може да види пътя, който е извървял.

Наръчникът е изготвен и на английски език и може да бъде намерен тук .