Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по науки за образованието и изкуствата - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика - Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност), обявен в ДВ бр. 74/21.08.2020 г.

   

Кандидат: гл. ас. д-р Пенка Тодорова Шапкова-Танева

Председател на научното жури: проф. дпн Милен Замфиров Замфиров, СУ „Св. Климент Охридски“

Материали:

Рецензии:

Становища: