Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Мария Уляновна Колар, Философски факултет

Защитата ще се проведе онлайн в MSTeams на адрес: публична защита Мария Уляновна Колар

Публична защита на дисертационен труд на Мария Уляновна Колар, редовен докторант по ПМС 103, по професионално направление 3.2.Психология, докторска програма Педагогическа психология.

Тема на дисертацията: "ФОРМИРАНЕ И РАЗВИВАНЕ НА КОМУНИКАТИВНИ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТИТЕ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ В ПОЛИЕТНИЧНА СРЕДА"

Председател на научното жури - проф. д.пс.н. Теодора Стойчева Стоева

Автореферат

Рецензенти:

Становища:

 

Публикувано на 17.11.2020 г. в 13:40 ч.