Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Магистърски програми / Геолого-географски факултет / 1.3. Педагогика на обучението по ... / Специалност География и английски език / Учител по география в средното училище

   
  • Магистърска програма: Учител по география в средното училище (60 кредита)

 

Срок на обучение: 2 семестъра (60 кредита)
Форма на обучение: редовна
Прием: обучение срещу заплащане

Ръководител: Доц. д-р Мая Василева

Секретар: Гл. ас. д-р Станислава Мишева

тел.: 02 9308 425
e-mail: mayawasileva@gea.uni-sofia.bg, stanislava@gea.uni-sofia.bg

Брошура

 

Учебен план (60 кредита)
Квалификационна характеристика (60 кредита)

Програми:

Първи курс

 

Квалификационна характеристика

Магистърската програма е организирана с цел придобиване на учителска правоспособност по география. Разработена е в пълно съответствие с Наредбата за придобиване на професионална квалификация „учител по география“.

В хода на обучението студентите придобиват специфични знания и умения, необходими за работа с подрастващите и съобразени с новите педагогически и частно-дидактически изисквания на обучението по „География и икономика“. Съобразно съвременните педагогически теории се прилагат както традиционни, така и интерактивни методи. Програмата има интердисциплинарен характер. Заложените курсове отразяват от една страна постиженията на съвременната географската наука, от друга - иновативните методи, необходими за преподавателската работа, с оглед постигне на по-голяма гъвкавост в обучението. Основните професионални компетенции са свързани с комуникацията преподавател – ученик/студент, работата в екип, самоинициативността, критичността. Студентите усвояват методи и техники, които са характерни за географската наука и са приложими в процеса на обучението по предмета. С подкрепата на преподавателите развиват своите умения за академично писане, разработват научен текст, представят го и го защитават публично.

Аудиторното обучение включва 7 задължителни дисциплини (първи семестър), 17 избираеми дисциплини (втори семестър) и 3 факултативни дисциплини (първи семестър). Задължителните дисциплини осигуряват 26 кредита, избираемите – 12 кредита, а факултативните – 1 кредит.

Провеждат се общо три практики в реална училищна среда. Те са задължителни и осигуряват 6 кредита. Курсът на обучение завършва с практико-приложен държавен изпит (4 кредита) и със защита на дипломна теза (11 кредита).

Условия за кандидатстване: Съобразно Правилника за прием в ОКС „магистър“ – придобита ОКС „бакалавър“. Приемат се кандидати от следните специалности: География, География и биология, История и география, География и английски език, Регионално развитие и политика, Туризъм, Геология, Екология и опазване на околната среда, Регионално развитие и геоикономика, География и физическо възпитание, Икономика, Икономика на човешките ресурси, Икономика на транспорта и енергетиката, Икономика на търговията, Икономика на туризма, Икономика с преподаване на английски език, Аграрна икономика, Екоикономика, География, технологии и предприемачество, Международен туризъм, География и регионална политика. Срокът на обучение е 2 семестъра.

Конкурсен изпит: събеседване върху проблемите на географията и на географското образование, върху мотивацията на студента за работа в училище. Проверяват се говорните и комуникативните способности.

Срещу заплащане (без да полагат конкурсен изпит) се приемат кандидати, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, на които средният успех от следването е не по-нисък от добър (3,50).

Събеседването е насочено към:

  1. Закон за предучилищното и училищното образование
  2. Учебни планове и учебни програми по „География и икономика“

Класиране: според Правилника. Кандидатите срещу заплащане се класират по документи.

 

 

  • Магистърска програма: Учител по география в средното училище (90 кредита)

 

Срок на обучение: 3 семестъра (90 кредита)
Форма на обучение: редовна
Прием: обучение срещу заплащане

Ръководител: Доц. д-р Мая Василева

Секретар: Гл. ас. д-р Станислава Мишева

тел.: 02 9308 425
e-mail: mayawasileva@gea.uni-sofia.bg, stanislava@gea.uni-sofia.bg

Брошура

 

Учебен план (90 кредита)
Квалификационна характеристика (90 кредита)

Програми:

Първи курс
Втори курс

 

Квалификационна характеристика

Магистърската програма е организирана с цел придобиване на учителска правоспособност по география. Разработена е в пълно съответствие с Наредбата за придобиване на професионална квалификация „учител по география“.

В хода на обучението студентите придобиват специфични знания и умения, необходими за работа с подрастващите и съобразени с новите педагогически и частно-дидактически изисквания на обучението по „География и икономика“. Съобразно съвременните педагогически теории се прилагат както традиционни, така и интерактивни методи. Програмата има интердисциплинарен характер. Заложените курсове отразяват от една страна постиженията на съвременната географската наука, от друга - иновативните методи, необходими за преподавателската работа, с оглед постигне на по-голяма гъвкавост в обучението. Основните професионални компетенции са свързани с комуникацията преподавател – ученик/студент, работата в екип, самоинициативността, критичността. Студентите усвояват методи и техники, които са характерни за географската наука и са приложими в процеса на обучението по предмета. С подкрепата на преподавателите развиват своите умения за академично писане, разработват научен текст, представят го и го защитават публично.

Аудиторното обучение включва 14 задължителни дисциплини (7 в първи семестър и 7 във втори семестър), 17 избираеми дисциплини (трети семестър) и 3 факултативни дисциплини (втори семестър). Задължителните дисциплини осигуряват общо 56 кредита, избираемите – 12 кредита, а факултативните – 1 кредит. Педагогическите и психологическите задължителни дисциплини се изучават само от студенти, без придобита педагогическа правоспособност.

Провеждат се общо три практики в реална училищна среда. Те са задължителни и осигуряват 6 кредита. Курсът на обучение завършва с практико-приложен държавен изпит (4 кредита) и със защита на дипломна теза (11 кредита).

Условия за кандидатстване: Съобразно Правилника за прием в ОКС „магистър“ – придобита ОКС „бакалавър“. Приемат се кандидати с придобита ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по всички професионални направления (с или без придобита педагогическа правоспособност). Срокът на обучение е 3 семестъра.

Конкурсен изпит: събеседване върху проблемите на географията и на географското образование, върху мотивацията на студента за работа в училище. Проверяват се говорните и комуникативните способности.

Срещу заплащане (без да полагат конкурсен изпит) се приемат кандидати, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, на които средният успех от следването е не по-нисък от добър (3,50).

Събеседването е насочено към:

  1. Закон за предучилищното и училищното образование
  2. Учебни планове и учебни програми по „География и икономика“

Класиране: според Правилника. Кандидатите срещу заплащане се класират по документи.