Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Стопанско управление

   

 

[ Новини | Преподаватели | Бакалаври | Магистри | Докторанти | История ]

 

Основана 1992 г.

Научноизследователско направление: стопанско управление.

 

Ръководител: доц. д-р Олимпия Ведър-Величкова

 

Стратегия за развитие на професионално направление 3.7. Администрация и управление (2020-2025)

 

Новини - Катедра Стопанско управление

Актуализирани указания за разработване на магистърски тези, катедра "Стопанско управление"

28.01.2021

Катедра „Стопанско управление“ удостои с похвални грамоти най-добрите си студенти

15.06.2020

Монография „Business Administration: Theory and Practice in Bulgaria“ на Катедра „Стопанско управление“ в Стопанския факултет

16.11.2019

Защити на магистърски тези февруари 2019 г. - Катедра "Стопанско управление"

16.01.2019

К О Н С П Е К Т ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ” (неспециалисти) 2018 година

04.12.2018

Статия на проф. д.ик.н. Желю Владимиров и проф. Алан Уилямс е публикувана в списание Tourism Management Perspectives (impact factor 1,779)

25.10.2018

 

Катедра СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

 

Катедра „Управление и организация” е създадена през 80-те години на миналия век в рамките на Свободния факултет на СУ „Свети Климент Охридски”. След възстановяването на Стопанския факултет в структурата на Университета, тя се прехвърля към него вече с ново име – Катедра СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ. Днес тя е основно структурно звено на Стопанския факултет.

 

Катедрата осъществява учебна и научноизследователска дейност в следните области и направления:

 • общо управление
 • управление на организации от бизнеса, публичния и нестопанския сектор
 • стратегическо управление
 • бизнес планиране и контрол
 • предприемачество и иновации
 • управление и развитие на човешките ресурси
 • маркетинг
 • учеща организация
 • проектно управление
 • национални и организационни култури

 

Катедра СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ е водещо звено при организирането на следните магистърски програми:

 • Бизнес администрация – стратегическо управление
 • Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси

Магистърските програми предоставят добри възможности за обучение и професионална реализация и се ползват с висок рейтинг сред студентите – магистранти.

 

Катедра СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ обучава докторанти по шифър 05.02.20 Социално управление. Докторантите на катедрата участват в докторантски проекти в България и чужбина, в научни форуми за млади изследователи, в традиционната годишна конференция на Стопанския факултет.

 

Научни проекти. Представители на катедра СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ участват в проекти с разнообразна насоченост и научна проблематика в следните области:

 • Предприемачество; малки и средни предприятия
 • Национални и организационни култури
 • Маркетинг на ютилитис компании
 • Инфраструктура и суперструктура в туризма
 • Единна европейска енергийна политика