Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Вътрешни ресурси / IT - ФзФ / Регистри на НАЦИД / Наукометрични показатели

   

Раздел "Публикации" съдържа пълния списък на учения. При попълване на таблиците с наукометричните показатели се избират само част от тях. Останалите могат да се използват за следваща научна степен или академична длъжност.

 

Бланка - попълнете и изпратете на оторизирания представител

 

А. Какво е необходимо да подготви ученият преди попълване.

===================================

1. Какви са стандартните изисквания?

ОНС "Доктор" - 30 точки от публикации

НС "Доктор на науките" - 100 точки от публикации, 100 точки от цитати

Доцент - 300 точки от публикации, 50 точки от цитати

Професор - 300 точки от публикации, 100 точки от цитати, 100 точки от НС "Доктор" или ръководство на докторанти или участие в проекти и т.н.

Квартили: Q1 - 25 т., Q2 - 20 т., Q3 - 15 т., Q4 - 12 т.

Изчерпателна информация относно критериите за точкуване и минималните изисквания има в Правилник за прилагане на ЗРАСРБ

 

2. За кои степени и длъжности се попълва?

Изискват се попълнени само таблиците за актуалните(последните) академична длъжност и научна степен. Например за професор дфзн не се попълват таблиците за доцент и д-р.

При съществуване на предишна хабилитирана длъжност или научна степен влизат в сила следните правила:

Правилник за прилагане на ЗРАСРБ
8. Специфични изисквания при установяване на показателите за различните академични длъжности:
...
б) "доцент" - не могат да се повтарят доказателства (публикации и др.) по различните показатели, представени за придобиване на образователната и научна степен "доктор" и за придобиването на научната степен "доктор на науките" (чл. 24, ал. 1, т. 3 от ЗРАСРБ);
в) "професор" - не могат да се повтарят доказателства (публикации и др.) по различните показатели, представени за придобиване на образователната и научна степен "доктор" и за придобиването на научната степен "доктор на науките", и за заемане на академичната длъжност "доцент" (чл. 29, ал. 1, т. 3 от ЗРАСРБ);

Т.е. ако има непопълнени таблици за предишна длъжност и/или степен, коректно е за точки да се използват само публикации, използвани за съответната процедура.
Счита се за коректно и ако се използват публикации с време на издаване след последната предхождаща процедура.

Често задавани въпроси:
Въпрос: Как да гледаме на случите, в които учен набира точките за публикации за академичната длъжност професор с публикации, които предхождат по дата заемането на длъжността доцент, без да е набрал обаче нужните точки за длъжността доцент?
Отговор: Академичната етика не следва да го допуска.

 

3. Цитирания.

За цитиране от статия в реферирано списание се дават 2 точки. Описанието на цитираната статия на учения в раздел Публикации трябва да съдържа всички автори(изискване в НАЦИД), за да може да бъде извършена пълна проверка за самоцитирания.

Изисквания към изброените цитирания:

Правилник за прилагане на ЗРАСРБ
- Могат да се представят цитирания от всички трудове на кандидата, като представените за целите на една процедура не могат да бъдат използвани в друга.
- От общия брой цитирания се изваждат тези, при които цитираната и цитиращата публикация имат поне един общ автор (т.е. автоцитатите).

 

4. Квартили

1. JCR - https://jcr.clarivate.com/
а) намерете списанието чрез полето за търсене
б) в страницата му по-надолу натиснете "Rank" и вижте интересуващата ви стойност.
2. SJR - https://www.scimagojr.com/journalrank.php
а) намерете списанието чрез полето за търсене в горния десен ъгъл;
б) в страницата му в раздел "Quartiles" определете стойността за съответната година.

 

Б. Указания за попълване в случай, че го прави самият учен.

===================================

1. Групиране на показателите.

В таблиците показателите са разделени на групи, като е необходимо да се достигнат точките за цялата група без ограничение кои показатели участват в сбора.

grupi_pokazateli

Фиг. Числото 200 се отнася за цялата група, а не само за показател номер 5.

 

2. Хабилитационен труд – група „В“.

В тази група за доцент и професор се изброяват „равностойни публикации на монография“, което означава публикации с обща оценка минимум 100 точки.

В група „Г“ се изброяват още публикации и/или активи по други показатели(5, 6, 8 и 9) до набирането на минималния брой точки.