Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Вътрешни ресурси / IT - ФзФ / Регистри на НАЦИД / ВАК

   

Ако сте получили от ВАК академична длъжност или научна степен, в РАС се процедира по следния начин:

1. Академична длъжност - настояща.

Създава се НОВА академична длъжност, като се попълват данните за Софийски университет.

2. Научна степен - последна.

В този случай към тази научната степен се попълва само научното направление, най-често 4.1. Физически науки.

 

Забележка: Най-добре би било описаната в тази страница процедура да изпълните в синхронизация с оторизираното лице. Често възникват проблеми, които се отразяват и на следващите етапи от работата.