Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания '09 / Правилник за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2009/2010 година / Състезателни изпити

   

Чл. 17. Кандидат-студентите полагат състезателни изпити за желаните специалности съгласно приложение № 2.
Чл. 18. Състезателните изпити се провеждат по график съгласно приложение № 1. Продължителността на писмените изпити е пет часа, освен ако в програмите за конкурсните изпити е предвидено друго.
Чл. 19. (1) Кандидатстудентските изпити се организират и провеждат от комисии, назначени със заповед на Ректора.
(2) Учебното съдържание на всеки конкурсен изпит се определя от факултетите в съответствие с действащите в годината на кандидатстването учебни планове и програми на средните училища на Република България и съгласно обявените в настоящия Справочник програми. Темите и/или тестовете за състезателните изпити се изтеглят лотарийно преди началото на всеки изпит.
Чл. 20. (1) Кандидатите са длъжни един ден преди всеки изпит да проверят сградата и залата, в които са разпределени да се явят. На изпита кандидатите са задължени да носят картончето с входящия номер и лична карта, като са длъжни да се явят един час преди началото на изпита пред сградата, за която са разпределени.
(2) Не се разрешава явяването на изпит в друга сграда и зала, освен посочените в разпределението за всеки кандидат-студент.
(3) При влизането в залата, в която се провежда изпитът, личните вещи се оставят на място, определено от квесторите. Отговорниците на залите настаняват кандидат-студентите според спецификата на изпита и капацитета на залата.
(4) Кандидат-студенти, явили се след съобщаването на темата, не се допускат до участие в изпита.
(5) Писмените състезателни изпити са анонимни. Кандидатите са длъжни да пишат само със син химикал.
(6) При внасяне и необявяване на материали, свързани с конкурсния изпит, носене на техника с мобилна връзка, при доказано преписване и опит за преписване или подсказване, писмената работа на кандидат-студента се анулира от отговорника на залата.
(7) При нарушаване анонимността на конкурса чрез отбелязване със знак, особен цвят на химикала и др. писмената работа на кандидат-студента се анулира от председателя на изпитната комисия. Номерирането на страниците не се счита за знак.
(8) При установяване на идентичност на почерка между две или повече писмени работи, всички работи се анулират.
(9) Кандидати с анулирани работи по алинеи (6), (7) и (8) се лишават изцяло от по-нататъшно участие в конкурса.
(10) Кандидат-студентът предава писмената си работа на отговорника на залата, който в негово присъствие проверява талона с входящия номер. Кандидатът сам запечатва малкия плик и изчаква запечатването на големия плик с писмената му работа. След като предаде писмената работа, кандидат-студентът е длъжен да напусне залата и сградата.
Чл. 21. (1) Писмените работи се проверяват и оценяват анонимно от двама проверители независимо един от друг, въз основа на предварително изготвени критерии с точност до стотни.
(2) В случай че разликата в оценките на двамата проверители е до 0.50, крайната оценка е средноаритметична между двете оценки.
(3) Писмени работи, при които разликата в оценките е повече от 0.50, се дават на арбитър.
(4) Оценяването на всяка конкурсна работа по натюрморт (молив и цветна задача) се извършва от изпитна комисия, като анонимността на кандидат-студентите се запазва до окончателното оформяне на оценката.
(5) Върху всяка писмена работа се отразяват мотивите за оценката.
(6) Устните изпити се оценяват с точност до 0.25. Оценката на комисията е окончателна.
(7) До устен формат на писмените изпити се допускат само незрящи кандидат-студенти и такива със заболявания, възпрепятстващи полагането на конкурсен писмен изпит. Такива кандидати подават молба до Ректора, придружена с копие на решение на ТЕЛК за съгласуване с председателя на съответната изпитна комисия.
Чл. 22. (1) Оценки от конкурсни изпити, положени в друго висше училище, не се признават освен в случая, посочен в чл. 37 и при условие че кандидатите са подали документи в СУ "Св. Климент Охридски" в определения по чл. 15, ал. (1) срок.
(2) Устните изпити се провеждат от тричленни комисии с изключение на изпита по музикален инструмент или пеене, на който участват всички членове на комисията.
(3) До устен изпит по журналистика се допускат първите 350 кандидати по успех от изпита по журналистика - писмен (от предварителната и основната кампания).
Чл. 23. (1) Кандидат-студентите са длъжни да се информират за резултатите от изпитите.
(2) След обявяване на резултатите от всички конкурсни изпити в тридневен срок (от 3 до 5 август включително) кандидатите могат да идентифицират писмените си работи.
1. Идентифицирането се извършва лично от кандидат-студента срещу представяне на картончето с входящия номер и личната карта. Кандидат-студентите могат да идентифицират писмените си работи само веднъж.
2. Достъп до залите за идентифициране на писмените работи имат само членовете на техническата комисия, оценителите, даващи разяснения и кандидат-студентът, писал работата.
3. Не се разрешава идентифициране и не се дават разяснения по писмените работи на трети лица.
(3) Обявените оценки са окончателни и не подлежат на преоценка, освен ако е допусната техническа грешка при дешифрирането или пренасянето на оценката.
(4) Резултатите от конкурсните изпити са окончателни и важат за класирането само в годината, в която са проведени изпитите.