Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Стопански факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност „ професор“ по научно направление 3.8 Икономика (Информационни технологии и системи и бази от данни в икономиката), обявен в ДВ, бр.50 от 15.06.2018 г.