Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Бизнес мениджмънт

   

Срок на обучение: 1 година
Форма на обучение: редовна

Сайт на магистърската програма

 

Ръководител: проф. д.с.н. Цветан Давидков

е-mail: tzvetandavidkov@feb.uni-sofia.bg

 

Администратор: доц. д-р Олимпия Ведър

e-mail: olympia@feb.uni-sofia.bg

 

За прием в програмата се кандидатства с документ за завършена ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“ и устно събеседване с комисия. Балът се образува от средния успех от дипломата, успеха от държавния изпит (защита на дипломна работа) и оценката от събеседването, която е с „да“ и „не“. Оценка „да“ се приравнява на (6.00), а оценка „не“ се приравнява на (2,00) и кандидатът отпада от класирането. Максимално възможният бал за прием в програмата е 18.

 

Кандидатите за прием в програмата от зимния семестър на учебната 2023/2024 година могат да подадат своите документи през платформата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/, както следва:

 • Първи етап – от 1 до 19 юли 2023 г.
 • Втори етап – от 25 юли до 10 септември 2023 г.
 • Трети етап - от 16 до 26 септември 2023 г.

 

На 3 юли 2023 г. от 18:30 часа в платформата Teams на следния линк: https://bit.ly/КМК-23-БМ-СУ-УРЧР ще се проведе информационна среща на ръководството на програмата с кандидатите.

 

Събеседванията за прием в магистърската програма ще се проведат онлайн от 18:30 часа в платформата Teams на следния линк: https://bit.ly/КМК-23-БМ-СУ-УРЧР, съответно на:

 • За първи етап – на 21 юли 2023 г.
 • За втори етап – на 15 септември 2023 г.
 • За трети етап – на 29 септември 2023 г.

 

 

Семестриална такса за учебната 2023/2024 година - 1250 лв.

ЗА ПРОГРАМАТА „БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ“

 

МП „Бизнес мениджмънт” е предназначена за кандидати, които притежават ОКС „Бакалавър“ по специалности, различни от „Стопанско управление”, „Бизнес администрация, „Икономика”, свързаните и произтичащи от тях, условно наречени неспециалисти.

 

Тя е подходяща за:

 • млади специалисти (без значителен практически опит), които искат да добавят управленска квалификация към вече придобитата в друга област;
 • колеги с натрупан практически опит, които вече изпълняват ръководни (мениджърски) функции и имат нужда да надградят знанията и уменията си в сферата на управлението;
 • за тези, които се стремят към създаване и развиване на собствен бизнес и искат да бъдат по-ефективни в управлението му.

 

Програмата осигурява подготовка на квалифицирани специалисти, които:

 • се ориентират уверено в съвременните подходи, методи и средства за ръководство и управление;
 • имат развита чувствителност към хората и тяхната мотивация;
 • проявяват вкус към новите развития в теорията и практиката;
 • са в състояние да развиват организациите и да осигуряват техния растеж.

 

Програмата се подкрепя от водещи компании, работещи в България. В обучението са привлечени като гост-лектори мениджъри и изявени експерти от компании партньори като А1, Experian, Ingram Micro, Hill International, Musala Soft, Pontica Solution и други.

 

Завършилите МП „Бизнес мениджмънт“ получават квалификация БИЗНЕС МЕНИДЖЪР.

 

Завършилите МП „Бизнес мениджмънт“ могат да се реализират във всички сфери на общественото производство:

 • като ръководители на екипи и разнообразни по големина и специфика организации;
 • като специалисти в щабните органи на организацията, занимаващи се с планиране, управление на човешките ресурси, оперативно управление и др.
 • на ръководни и административни длъжности в стопански организации;
 • на средни и висши равнища на държавната администрация;
 • в организации с нестопанска цел;
 • като консултанти в бизнеса;
 • в научноизследователски и развойни звена и др.

 

След успешно дипломиране, освен магистърска степен по Бизнес мениджмънт, завършилите получават и статута на „специалисти“, т.е. при желание от тяхна страна, могат да продължат обучението си в някоя от по-високо специализираните магистърски програми, предлагани от Факултета и да получат втора магистърска степен.

 

Продължителността на обучението е два семестъра (една учебна година). Обхваща базова подготовка – задължителни учебни дисциплини, изграждащи професионалната специализация на Бизнес мениджър и профилираща подготовка – изборно-задължителна и свободно избираема подготовка в различни възможни направления. Предвидена е и учебна практика – стаж в организация.

 

Приемът в програмата се осъществява два пъти годишно и обучението може да започне от зимен или от летен семестър и протича в следната последователност:

 • При зимен прием: І (зимен) – ІІ (летен) семестър; финал – държавен изпит (юли/септември) / защита на магистърска теза (ноември/март)
 • При летен прием: І (летен) – ІІ (зимен) семестър; финал – държавен изпит (юли/септември) / защита на магистърска теза (март/ноември).

 

Начинът на завършване – с държавен изпит или със защита на магистърска теза, е по избор на студента.

Обучението в програмата е само в платена форма.

 

 

Архив на учебните планове:

*До учебната 2022/2023 година името на програмата е „Бизнес администрация“.

Изменение и допълнение на учебния план

Изменение и допълнение на учебния план за МП Бизнес администрация, летен прием на учебната 2020/2021 година