Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Ясен Любенов Николов, Юридически факултет

ауд.224, Ректорат

Защита за придобиване на образователната и научната степен "доктор" по професионално направление 3.6 Право /Гражданско и семейно /Търговско право/ от Ясен Любенов Николов ,редовен докторант.

Тема на дисертацията: "Публичното предлагане на ценни книжа."

Председател на научното жури: доц. д-р Анета Антонова

Автореферат

Рецензии:

Становища: