Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Научна дейност / Департаментен научен съвет

   

Департаментният научен съвет се състои от професори и доценти от хабилитирания състав на трите департамента в СУ:

  • Департамента по спорт;
  • Департамента за информация и усъвършенстване на учители;
  • Департамента за езиково обучение

История:

На 22.03.2016 г. се проведе съвместно заседание на Съвета на Департамента по спорт и Съвета на Департамента за информация и усъвършенстване на учители при СУ „Св. Климент Охридски” с цел създаване на Департаментен научен съвет за обслуждане на процедуро по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ....

Бяха избрани по 7 хабилитирани членове от всеки департамент.

На 22.01.2018 г. към ДНС се присъединиха и членове на Департамента за езиково обучение с 3 хабилитирани членове. На същото заседание бяха приети и настоящите правила на ДНС, утвърдени от АС на СУ.