Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Геолого-географски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност "Професор" по професионално направление 4.4. Науки за Земята /Регионална геология/, обявен в ДВ, бр. 23/17.03.2017 г.