Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Молекулярна биология / Вирусология (задочно обучение) / Кандидатстване

   

Ръководител: проф. д-р Стоян Шишков
тел.: (02) 8167 294
е-mаil: sshishkov@biofac.uni-sofia.bg
Секретар: гл. ас. д-р Калина Шишкова
е-mаil: k_shishkova@biofac.uni-sofia.bg

Срок на обучение: 3 семестъра (за бакалаври или магистри от професионални направления: Биологически науки, Медицина, Ветеринарна медицина, Технически науки (Биотехнологии), Педагогика на обучението по Биология и химия, География и биология и биология и английски език, Здравеопазване и спорт )

Форма на обучение: задочно, платено обучение
Прием: зимен семестър

За формиране на състезателния бал се взема оценката по балообразуваща дисциплина: Молекулярна вирусология или Вирусология или Микробиология с вирусология.

 

Балът за кандидатстващите по държавна поръчка се формира като сума от: а) средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование; б) оценката по балообразуващата дисциплина; в) оценката от изпита по Вирусология пред комисията по селекция на кандидат-магистри, умножена с коефициент 2.

 

Приемът за обучение срещу заплащане е по документи с минимален успех от дипломата за ОКС Бакалавър или ОКС Магистър след средно образование – Добър.

 

Балът за кандидатстващите в платената форма на обучение се формира като сума от: а) среден успех от семестриалните изпити; б) успех от държавните изпити; в) оценката по балообразуващата дисциплина.

 

Програмата включва 9 задължителни дисциплини: Вирусна репликация, Противовирусен имунитет, Медицинска вирусология, Терапия и профилактика на вирусните болести, Туморни вируси, Фаги и лизогения, Фитовируси и Еволюция на вирусите, филогенетичен анализ и молекулярна епидемиология. През третия семестър се провежда Преддипломен практикум. Предлагат се и 6 избираеми дисциплини, от които се избират задължително две.

 

Подготовката се извършва на модулен принцип, осигурявайки знания и умения на студентите необходими за професионална реализация.

 

Обучението се осъществява съвместно с изтъкнати специалисти в различните вирусологични направления и съответства на водещите световни тенденции в преподаването по вирусология.

 

Завършилите магистратурата се реализират професионално в страната и чужбина като докторанти, преподаватели, експерти или специалисти в научноизследователски институции, различни звена на хуманната и ветеринарна медицина, фирми за производство и предлагане на биологичноактивни вещества, селскостопански поделения от различен тип, контролни лаборатории и навсякъде, където се изисква вирусологична и молекулярно-биологична подготовка на високо ниво.