Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по науки за образованието и изкуствата - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по изобразително изкуство (методика на изобразителното изкуство), обявен в ДВ, бр. 88 от 13.11.2015 г.

   

Кандидати: гл. ас. д-р Мая Веселинова Димчева и д-р Розалия Георгиева Гигова