Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Четиринадесет дипломанти от програмата ИУЕИКУ завършиха успешно обучението си

   

26.02.2016

На 25 февруари 2016 г. четиринадесет дипломанти от програмата „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“ (ИУЕИКУ) завършиха успешно обучението си със защити на дипломни работи през държавна изпитна комисия от Катедра „Икономика и управление по отрасли“

 

snimka zashiti

 

Отново темите на дипломантите бяха интересни и актуални, като разгледаха важни теми от отраслите енергетика, инфраструктура, комунални услуги (ютилитис) и фасилити мениджмънт.

Успешно-защитилите дипломанти от специалността (по реда на представянето) са:

Лъчезар Валериев Петров – „Проблеми и предизвикателства пред развитието на газификацията в България“ с научен ръководител х.пр. д-р Таско Ерменков

Румяна Красимирова Димитрова – „Оптимизационни модели в транспорта с помощта на софтуера Lingo“ с научен ръководител доц. д-р. Иван Брешков

Александър Цветанов Цветанов – „Проучване възможностите за подобряване на сигурността на доставката на електрическа енергия в отдалечени и слабо населени райони посредством изграждане на енергийни складове като алтернатива на инвестиране в разширяване на електроенергийната мрежа“ с научен ръководител ас. Васил Караиванов

Милчо Иванов Костурков – „Инвестиционен проект за изграждане на биогазови инсталации в България“ с научен ръководител проф. д.ик.н. Антоанета Симова

Галина Иванова Деянова – „Фактори за изграждане нови ядрени мощности в България в условията на либерализиран електроенергиен пазар“ с научен ръководител д-р Таско Ерменков

Петър Георгиев Колев – „Подобряване на енергийната ефективност на логистичните процеси в България“ с научен ръководител доц. д-р Иван Брешков

Десислава Красимирова Захова – „Ядрената енергетика и значението й за енергийната независимост на Р. България“ с научен ръководител проф. Албена Вуцова

Мария Стоянова Стефанова – „Влиянието на регулаторната рамка на Европейската схема за търговия с емисии върху българската икономика“ с научен ръководител проф. д.ик.н. Георги Чобанов

Цветелина Николаева Колева – „Възможности за въвеждане на "зелени програми" за по-екологичен транспорт и логистика“ с научен ръководител доц. д-р Иван Брешков

Никола Иванов Брайков – „Бенчмаркинг при управлението на сгради“ с научен ръководител х.пр. Владимир Солаков

Веселин Кирилов Тодоров – „Анализ на сграден фонд на детски заведения с оглед на оптимизиране на енергопотреблението и намаляване на разходите за експлоатация“ с научен ръководител х.пр. Владимир Солаков

Бисера Стойчева Стоева – „Оценка на възможностите за икономическо стимулиране при внедряване на батерии за съхранение на електрическа енергия чрез въвеждане на преференциална цена“ с научен ръководител ас. Атанас Георгиев

Здравко Милков Здравков – „Икономически аспекти на автономните микромрежи с производство чрез фотоволтаични панели и съхранение на електрическа енергия в Република България“ с научен ръководител х.пр. д-р Таско Ерменков

Георгий Кравченко – „Предизвикателствата пред България и европейския енергиен пазар на примера на проекта "Южен поток"“ с научен ръководител д-р Таско Ерменков