Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърска програма "Енергийни пазари и услуги" / Девет дипломанти от програмата ИУЕИКУ завършиха успешно обучението си

   

24.11.2015

Zashtiti2015

На 24 ноември 2015 г. девет дипломанти от програмата „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“ (ИУЕИКУ) и „Икономика и управление на логистиката и веригите за снабдяване“ завършиха успешно обучението си със защити на дипломни работи през държавна изпитна комисия от Катедра „Икономика и управление по отрасли“.

 

Темите на дипломантите бяха интересни и актуални, като разгледаха важни теми от отраслите енергетика, инфраструктура, комунални услуги, фасилити мениджмънт и логистика.

 

Успешно-защитилите дипломанти от специалността (по реда на представянето) са:

 

  • Ирина Михова Стойчева – „АЕЦ Козлодуй - развитие и бъдеще на атомната енергетика в България“ с научен ръководител проф. д.ик.н. Антоанета Симова
  • Цонка Любчова Драганова – „Оценка на проект за изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжение за механично-биологично третиране на отпадъци, като част от интегрирана система за управление на битовите отпадъци“ с научен ръководител д-р Розалина Козлева
  • Мартина Валериева Митрева – „Електроенергийни пазари в Централна и Източна Европа. Идентифициране необходимите промени в модела на организация на електроенергийния пазар в България“ с научен ръководител х.пр. Николай Минков
  • Станимир Тотев Стойков – „Управление на жилищни комплекси от затворен тип. Сигурност и аспекти на сигурността“ с научен ръководител х.ас. Петър Ташев
  • Ива Любомирова Славкова – „Моделиране на бизнес процес за търгуване на пазарно ориентирани инструменти за енергийна ефективност. Бели сертификати“ с научен ръководител х.пр. Николай Минков
  • Борис Борисов Михайлов – „Възможности за популяризирането на електрическия автомобил в ЕС и Република България“ с научен ръководител проф. д-р Мария Видолова
  • Димитрия Феликс Кабакова – „Въвеждането на сгради с близко до нулево потребление на енергия в България: трудности и нови възможности“ с научен ръководител д-р Таско Ерменков
  • Станислава Веселинова Петрова – „Оценка на устойчивостта на логистичните недвижими имоти“ с научен ръководител доц. д-р Иван Брешков
  • Любомир Петков Карабожиков – „Прилагане на схема за подкрепа чрез „договори за разлики“ в българския електроенергиен пазар“ с научен ръководител ас. Атанас Георгиев
  • Вардан Гарник Ширинян „Възможности за подобряване сигурността на доставките на природен газ за България“ с научен ръководител ас. Атанас Георгиев