Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Специалности / Магистърски програми / Богословски факултет / Религия и образование

   

Ръководител: доц. д-р Иво Янев

тел. 989 01 15, вътр. 16

 

 

  • Магистърска програма: Религия и образование
    (специалисти – обучение по държавна поръчка и срещу заплащане)

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: задочна

 

Приемът на студенти в програмата е отворен за студенти-богослови, придобили образователно-квалификационна степен “бакалавър”, като за обучение срещу заплащане се изисква успех от дипломата не по-нисък от добър. Класирането става по низходящ ред на състезателния бал, който се формира средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование (среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити) плюс оценка от устния изпит. За прием на кандидат - магистри специалисти в тази магистърска програма се провежда устен изпит по определен конспект.

Програмата завършва със защита на дипломна работа или писмен държавен изпит, които носят по 15 кредита.

 

  • Магистърска програма: Религия и образование
    (неспециалисти – обучение срещу заплащане)

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: задочна

 

Приемът на студенти в програмата е отворен за всички кандидати, придобили образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” с успех от дипломата за завършена степен на висше образование не по-малък от добър. Класирането става по низходящ ред на състезателния бал, който се формира средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование (среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити) и оценката от събеседването.

Студентите-неспециалисти започват с подготвителен модул в рамките на два семестъра (360 ч. – 60 кредита) задочно обучение. След успешното приключване на подготвителния модул обучението продължава в профилиращия модул. В него се включват и приетите студенти-богослови.

Програмата завършва със защита на дипломна работа или писмен държавен изпит, които носят по 15 кредита.