Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Физикохимия / Преподаватели / Гл. ас. д-р Жасмина Недкова Петкова

   
1

Email: fhjp@chem.uni-sofia.bg

Тел.: + 359 2 8161431

СУ „Св. Кл. Охридски”, Факултет по химия и фармация

бул. „Дж. Баучър” 1

1164 София

Образование

2012 доктор по Теоретична химия, СУ „Св. Климент Охридски”

2008 магистър по Изчислителна химия, СУ „Св. Климент Охридски”

2007 бакалавър по Химия и информатика, СУ „Св. Климент Охридски”

 

Прoфесионален опит

2014 – главен асистент, Катедра „Физикохимия”, Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Кл. Охридски”

2013-2014 – постдокторант, Chimie ParisTech, Paris, France

 

Преподавателска дейност

Теоретична химия, Строеж на веществото, Молекулно моделиране на функционални материали, Физикохимия с колоидна химия (задължителни бакалавърски курсове)

Молекулен дизайн, Квантова химия (избираеми бакалавърски курсове)

Физикохимия с колоидна химия 1 (упражнения на български и английски език към задължителен магистърски курс за сп. Фармация)

Курсов проект, Приложна изчислителна химия (задължителни курсове - маг. Изчислителна химия)

 

Учебници и учебни помагала

Електронни лекции и упражнения към бакалавърски курсове

 

Членство в административни организации

от 2021 г.: член на Факултетния съвет на Факултет по химия и фармация

2015 – 2022 г.: член на Атестационната комисия към Факултет по химия и фармация

 

Съорганизация на симпозиуми и конференции

15th deMon Developers Workshop, София, 2015

 

Специализации

2012, HPC-Europa 2, Chimie ParisTech, Paris, France, 3 месеца

2012, Проект BG051PO001-3.3.05-0001 „Наука и Бизнес”, Министерство на образованието и науката, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд; Nano-Science Center, University of Copenhagen, Denmark, 1 месец

2010, ERASMUS стипендия за обучение в чужбина, Institut de Science des Matériaux de Mulhouse, Mulhouse, France, 3 месеца

 

Научни интереси

Приложение на квантово-химични методи за изследване на структура и оптични свойства на органични молекули и клъстери; характеризиране на междумолекулни взаимодействия. Теоретично изследване на механизъм на формиране на лиганд-рецепторни комплекси

 

Изследователски и образователни проекти

  • COST акция CA21101 Confined Molecular Systems: from a New Generation of Materials to the Stars (COSY), 2022-2026 (участник)
  • Празник на химията 2021 - Химията в наши дни (80-10-91), Проект на НИС при СУ „Св. Кл. Охридски” (участник)
  • Лекарствени вектори-бионосители: ефективност чрез разбиране, Фонд „Научни изследвания”, 2016-2019 (участник)
  • Теоретично изследване на водната абсорбция върху свойствата на проводящ полианилин (80-10-94 /15.04.2019), Проект на НИС при СУ „Св. Кл. Охридски” (ръководител)

 

Научни публикации

  • E. N. Schaber, N. Ivanova, S. Iliev, J. Petrova, G. Gocheva, G. Madjarova, A. Ivanova

Initial Stages of Spontaneous Binding of Folate-Based Vectors to Folate Receptor-α Observed by Unbiased Molecular Dynamics

Journal of Physical Chemistry B, 2021, 125, 7598-7612

  • G. Gocheva, N. Ivanova, S. Iliev, J. Petrova, G. Madjarova, A. Ivanova

Characteristics of a Folate Receptor-alpha Anchored into a Multilipid Bilayer Obtained from Atomistic Molecular Dynamics Simulations

Journal of Chemical Theory and Computation, 2020, 16, 749-764

  • J. Petrova, G. Gocheva, N. Ivanova, S. Iliev, B. Atanasova, G. Madjarova, A. Ivanova

Molecular simulation of the structure of folate and antifolates at physiological conditions,

Journal of Molecular Graphics and Modelling, 2019, 87, 172-184

  • J. Petrova, A. Ivanova, A. Tadjer

Density functional theory assessment of the environment polarity effect on polyaniline-water coupling

Journal of Physical Chemistry A, 2017, 121, 6327-6335