Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Преподаватели / доцент д-р Боян Тодоров

   

Професионална Автобиография

 

Boqn_Todorov

Боян Тодоров

Email: b.todorov@chem.uni-sofia.bg

Тел.: + 359 2 8161388

Факс: + 359 2 9625438

СУ „Св. Кл. Охридски”

Факултет по химия и фармация

бул. „Дж. Баучър” 1

1164 София

Образование

 • Магистър – Химия, СУ „Св. Кл. Охридски”
 • доктор – Химия, СУ „Св. Кл. Охридски”

Професионално развитие

 • длъжност главен асистент по радиохимия, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2007

Специализации и излседователски престои в чужбина

 • Финландия, Хелзинки, Пост-докторантура в Хелзински Университет, Факултет по Химия, Катедра Радиохимия, Звено радиофармацевтици. „Маркиране на късо верижна РНК с кратко живеещи радионуклиди (I-123, I-125 и Tc-99m)“. Престой от 15.08.2011 до 15.08.2012
 • Австрия, Зайберсдорф МААЕ-Виена, Курс по „Развитие на методи за характеризиране, консервиране и опазване на предмети с културно-историческо значение”. Престой от 04.03.2013 до 15.03.2013 г.
 • Финландия, Хелзинки, Обучение в Хелзински Университет, Факултет по Химия, Катедра Радиохимия, Звено радиофармацевтици. „Изучаване на методи за радиомаркиране на биоактивни съединения с краткоживеещи изотопи“. Проект BG051PO001-3.3.05-0001 „Наука и бизнес” Престой от 25.08.2014 до 25.09.2014
 • Германия, Майнц, Научно посещение в Макс Планк Институт за полимерни изследвания, Групата на проф. д-р К. Ландфестер. „Повърхностно модифициране на нано частици с цел биосвързване“. Проект “Beyond Everest (FP7-REGPOT-2011-1). Престой от 01.10.2014 до 31.10.2014
 • Финландия, Хелзинки, Научно посещение в Хелзински Университет, Факултет по Химия, Катедра Радиохимия, Звено радиофармацевтици. „Радиомаркиране на тетразинови происводни с кратко живеещи изотопи“. Престой от 01.02.2015 до 28.02.2014
 • Германия, Майнц, Научно посещение в Макс Планк Институт за полимерни изследвания, Групата на проф. д-р К. Ландфестер. „Повърхностно модифициране на нано частици с цел Клик присединяване“. Проект “Beyond Everest (FP7-REGPOT-2011-1). Престой от 01.05.2015 до 31.05.2015
 • Германия, Майнц, Научно посещение в Макс Планк Институт за полимерни изследвания, Групата на проф. д-р К. Ландфестер. Проект „Materials Networking” (“Twining” FP7-REGPOT-692146)”). Престой от 01.11.2016 до 15.11.2016

Научни интереси

 • Радиоаналитична химия, радиоекология, рентгено флуоресцентен анализ.
 • Радиофармация, Биомаркиране, Биоортогонални реакци
 • Радиоекология и определяне (спецификация) на радионуклиди в проби от околната среда.

Избрани публикации (до 5)

 1. Annukka Kallinen, Boyan Todorov, Roope Kallionpää, Susanne Bäck, Mirkka Sarparanta, Mari Raki, Juan Arturo Garcia-Horsman, Kim Bergström, Erik A Wallén, Pekka T Männistö and Anu J Airaksinen Title: Synthesis and biological evaluation of novel 123I-labeled 4-(4-iodophenyl)butanoyl-L-prolyl-(2S)-pyrrolidines for imaging prolyl oligopeptidase in vivo. European Journal of Medicinal Chemistry 79 (2014) 436-445
 2. P. Kovacheva, B. Todorov, R. Djingova. Geochemical fractionation and bioavailability of 241Am, 60Co and 137Cs in Fluvisol soil after sharp temperature variation before the growing season, Central European Geology, 11 (2014) 57 (2):151-161
 3. Anife Ahmedova, Boyan Todorov, Nikola Burdzhiev, Christine Goze. Copper radiopharmaceuticals for theranostic applications. European Journal of Medicinal Chemistry 157 (2018) 1406-1425
 4. Boyan Todorov, Iva Belovezhdova, Osku Alanen, Anu J. Airaksinen, Rumyana Djingova. Recycling of 18O enriched water used in 18F cyclotron production. Applied Radiation and Isotopes 145 (2019) 109–115

Списък с публикации

Проектна дейност – (научно-изследователски проекти през последните 5 години)

„ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВА ОКОЛНА СРЕДА – ВОДИ, ОТПАДЪЦИ, ЕНЕРГИЯ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА", BG05M2OP001-1.002-0019

Национална Научна Инфраструктура (2017-2023), Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (Инфрамат 1)

Ръководител: Изследване на възможностите на [4+2] циклоприсъединяване за радиомаркиране на биоактивни молекули с 18F-FDG, чрез нови бифункционални съединения, КП-06-Н-29/4 – ФНИ

"Application of Analytical Chemistry Methods for Quantification of Neutron Tomographic Data from Cultural Heritage Objects" – МААЕ, Виена

Преподавателски стаж

Период от до Дисциплина Специалност
2012 Измерване на йонизиращите лъчения Ядрена химия, Радиохимия и радиоекология
2013 Производство на радиоактивни изотопи и белязани съединения Ядрена химия, Радиохимия и радиоекология
2017 Радиоекология Ядрена химия, Радиохимия и радиоекология
2017 Радиоаналитична химия Ядрена химия, Радиохимия и радиоекология
2017 Радиоизотопи в медицината Ядрена химия, Радиохимия и радиоекология
2017 Рентгенофлуресцеттен анализ Ядрена химия, Радиохимия и радиоекология